Sponsorskap

Kommunstyrelsen fastställer följande principer för kommunens sponsorskapet från och med den 6.2.2023:

 • Kommunens sponsringsmål är bland annat idrott och idrottsorganisationer i Lappträsk som främjar idrott, fysisk aktivitet och hälsosamma livsstilar samt kulturorganisationer i Lappträsk som främjar kultur.
 • Kommunens årliga sponsringsbidrag är högst 300 euro per person/organ/klubb. Dessutom kan det beviljas gratis användning av gymmet under ett år.
 • Sponsorbidraget ska sökas skriftligen och kommundirektören beslutar om beviljande av ett diskretionärt sponsorbidrag.
 • Ett sponsringsbidrag kan endast beviljas en sökande som är folkbokförd i Lappträsk kommun eller som är folkbokförd i Lappträsk när bidraget beviljas.
 • Den sponsrade personen måste vara minst 15 år eller det sponsrande organet/laget måste representera en åldersgrupp på minst 15 år.
 • Den sponsrade samtycker till att kommunen lyfter fram sponsringen i kommunens information och marknadsföring.
 • Sponsring förutsätter ett skriftligt avtal mellan kommunen och den sponsrade.
 • Sponsringsbidraget kan återkrävas om villkoren för sponsringsbidraget inte uppfylls.
 • Kommunen får kommunens logo på tävlings- och/eller uppvärmningskläderna eller på ett annat framträdande sätt i samband med sponsringen.
 • Det sponsrade eller subventionerade organet förbinder sig att delta i kommunala evenemang, där så är lämpligt, i marknadsföringssyfte (1 gång/år).
 • Sponsringen grundar sig på den positiva nationella publicitet som samarbetspartnern ger Lappträsk kommun och sponsringen förutsätter tävlingsverksamhet inom idrott och sport på minst finsk mästerskapsnivå eller motsvarande och bevisad tävlingsframgång på denna nivå, samt bevisad kulturell verksamhet av hög kvalitet på kulturområdet.