5. Brofogdas – Fänriksboställe

BROFOGDAS –FÄNRIKSBOSTÄLLE

Brofogdas torde vara det äldsta ibrukvarande bostadshuset i Lappträsk.

Namnet Brofogdas härstammar från 1620-talet. Då ålade svenska kronan befolkningen att underhålla vägar och broar, avlägsna stenar, fylla gropar och utföra dikning. Övervakningen sköttes av uppsyningsmän –brofogdar. I Pyttis dåvarande administrativa socken var Erik Fransson från Lappträsk Kapellby i över 40 år brofogde, gården fick sitt namn efter honom.

På 1700-talet blev Brofogdas ett fänriksboställe. Ett militärboställe gavs av kronan åt befälspersoner inom armen med besittningsrätt. Nuvarande Brofogdas består av två hopfogade byggnader, den äldre delen från början av 1700-talet. Från samma tider är också den lilla bodan.

Åren 1913-1957 verkade en lantmannaskola på området. Numera används Brofogdas av veteranföreningarna och av Lappträsk Hembygdsförening som mötes- och utställningsutrymme.