4. Biblioteket

BIBLIOTEK

Under åren 1913 – 1957 fungerade i nuvarande biblioteket småbrukarskolan i Östra Nyland eller sedermera Lantmannaskolan.

På Sjökulla gård i Ingermansby fungerade 1896–1911 Nylands första finskspråkiga skola för lantbrukare. Skolan gick under namnet Latokartanon maanviljelyskoulu. Skoldagen började kl. 6 på morgonen och slutade kl. 19 på kvällen. Skolans verksamhet upphörde 1911 på grund av uteblivet statsunderstöd och en intensiv men kortvarig undervisning slutade därmed.

1913 hölls ett allmänt möte i Lovisa, där man diskuterade småbrukarnas behov av en jordbruksskola och en garantiförening grundades. Av godsägare Jonas Borup på Pockar gård arrenderade föreningen Brofogdas kronohemman i Kapellby och skolan startade den 3.11.1913 i det nuvarande bibliotekets utrymmen. Borup skänkte också till den nya skolan undervisningsmaterial och bibliotek från den tidigare lantbruksskolan på Sjökulla gård. Till den nya skolan hörde huvudbyggnad, ladugård och andra uthus samt 6 hektar jord. Under åren 1921–25 byggdes ett internat, övre våningen för flickor och nedre för pojkar. I huset fanns också kök, matsal, vävsal och en lärarbostad. Huvudbibliotek finns nu i huset.

Eleverna skötte om gårdens jordbruk och lärde sig lantbruksskötsel på ett modernt och rationellt sätt. Därtill undervisades de i allmänna ämnen, såsom modersmål, räkning, bokföring, samhällslära m.m. Efter de första tio åren avtog det ideella intresset och redan på 1920-talet började skolan lida brist på elever, även om skolan från 1920 också intog kvinnor. På 1930- och 1940-talen var skolans elevantal i medeltal 20, som räckte till för att få statsunderstöd. Efter II världskriget minskade elevantalet och på 1950-talet upphörde understödet. De sista 14 eleverna dimitterades i maj 1957.

Lappträsk kommun köpte tomten och byggnaderna 1957. Lantbruksskolans internat och kök reparerades och en del av kommunkansliet samt de finska och svenska biblioteker flyttades dit. Lappträsk bibliotek grundades redan 1863 på pastor Gustaf Ulrik Rosenqvists initiativ. I kyrkans sakristia reserverades ett skåp med svensk- och finskspråkiga böcker utvalda av pastorn. Böckerna kunde lånas av församlingsborna på söndagarna. Huvudbiblioteket flyttades till den nuvarande platsen i början av 1960-talet.