12. Gamla Marieberg

Gamla Marieberg

Hemmanet gick under namnet Kapellby gård under 1600-talet och från och med början av 1700-talet under namnet Lappvik.

Då kronofogden i Pernå härad Herman Sahlberg 1838 köpte Kapellby gård, gav han gården namnet Marieberg efter hustrun Hedvig Maria Amnell. Marieberg gård har genom tiderna haft ett viktigt inflytande i Lappträsk historia och en av de många anläggningar som där utvecklades var bland annat trädgårdsodling. Sahlberg anlade på gården stora trädgårdsodlingar och han intresserade sig även för planteringar av sällsynta växter i sitt växthus. Inom detta område var han något av en banbrytare och allmogen följde hans exempel.

Sahlberg prövade även på fiskodling och lät brygga en ruddamm, vilken ännu delar finns kvar vid tomten intill apoteket.

Mariebergs trädgårdsodlingar utvecklades sedermera av agronom K.A. Rosenqvist, som först hyrde gården för att senare år 1876 köpa in den och även av hans bror professor Georg Gustav Rosengvist, som övertog gården i sin ägo 1884.

G.G.Rosenqvists äldste son, lantbruksrådet Gustaf.L. Rosenqvist, fick vid 1920-talets början i sin ägo delar av Mariebergs åkrar och hans nya hemman benämndes Nya Marieberg. Vid professor Rosenqvists död 1931 gav lantbruksrådet sitt hemman namnet Marieberg och den ursprungliga gården vid kyrkan fick namnet Gamla Marieberg. År 1920 revs karaktärshuset vid Gamla Marieberg och byggdes upp tillbaks samma år i samma stil med samma stockar. I samband med byggnationen förlängdes huset och fick även övre våning. Granitladugården är från år 1900. Karaktärshusets välvda fönstermodell efterbildades på andra hus i Lappträsk och utformningen ger en egen särprägel åt nejden