Byggande och planläggning

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 31 oktober 2022, § 164, beslutat att meddela inledning av ändringen av Husulabackens detaljplan. I samma samband publicerar man detaljplanändringens program för deltagande- och bedömning, PDB.

Vireilletulo ja asukastilaisuus Husulanmäen AKM Kuulutus ruotsiksi

PDB Lappträsk Husulabacken DPFliite

 

Planläggning

I planläggningen strävar man till att styra byggandet av samhället, användandet av naturresurser, landskapsåtgärder, kommunalteknik och miljöskydd. Kommunen uppgör generalplan och byggnadsplan för att organisera och styra hur olika områden används.

I Lappträsk är det kommunstyrelsen som beslutar om planläggningen.

 

Aktuella generalplaner i kommunen

Ingermansby-Kapellby-Norrby generalplan

Beskrivning av Ingermansby-Kapellby-Norrby generalplan

Forsbyåns generalplan

Beskrivning av Forsbyåns generalplan

Du hittar de aktuella detaljplanerna för varje område på bostadsområdets egen sida bostadstomter eller företagstomter.

Du kan se alla giltiga planmaterial här.

 

Byggnadsordning

Lappträsk kommuns byggnadsordning godkändes av fullmäktige den 13.2.2019 och trädde i kraft den 2.4.2019.

 

Byggnadsanvisningar

Stenålder

Sjökulla

Mattas

Husulabacken

 

Undantagslov

Kommunen kan av särskilda skäl bevilja undantag, för markanvändning och byggnadsordning vad som är stadgat om byggande eller med stöd av stadgan bevilja undantag av bestämmelser, förbud eller andra begränsningar för byggande eller andra åtgärder. I Lappträsk tekniska nämnden avgör om undantagsbeslutet.

 

Avgörande av planeringsbehov

Innan man får byggnadslov till ett område som inte har byggnadsplan behöver man ofta ett beslut om planeringsbehov där man överväger beviljandet av bygglov. I Lappträsk tekniska nämnden beslutar om planeringsbehovet.

 

Byggnadsövervakning

Lovisa stad sköter myndighetsuppgifter gällande byggnadsövervakning och miljöskydd inberäknat marktäktslov.

Bygglovsansökningarna inlämnas till byggnadsinspektionsbyrån i Lovisa.

Kontaktuppgifter och öppethållningstider i byggärenden.