Trafiksäkerhet

Lappträsk kommun har tillsammans med Näringslivs- Trafik och Miljöcentralen (NTM), Trafikskyddet och polisen uppgjort en plan för trafikskyddet. Planen uppgjordes under år 2018.

I samband med uppgörande av planen planerade kommunen och NTM-centralen ett åtgärdsprogram för trafikmiljön, som man börjar verkställa från början av 2019.

Trafiksäkerhetsplan, arbetets presentationsbilder

 

Kommuninvånarnas åsikter

Kommunens invånare har svarat på förfrågan där man kartlagde trafiksäkerheten i boende- och trafikmiljön.

Svaren på förfrågan använde man som en del av trafikskyddsplanen, där man strävar till att man tryggt och behagligt kan röra sej i Lappträsk.

Det som mest gjorde att man fick en känsla av otrygghet i trafiken var besvärliga eller otrygga vägkorsningar samt höga körhastigheter. Speciellt problematiska upplevs vägkorsningarna vid riksväg 6.

Enligt statistiken är största delen av trafikolyckorna i kommunen utanför kommunens centrum och där är den vanligaste orsaken utkörningar av vägen.

De flesta trafikolyckor som leder till personskador sker på landsvägarna utanför tätortsområden.  Hälften av olyckorna med personskador sker på riksväg 6.

Asukaskyselyn tulokset (på finska)

Onnettomuustarkastelu (på finska)

Målet är också att utveckla rörligheten mot ett hållbarare håll och välja klokare färdsätt.

 

Målsättningen en trygg, hälsosam och minnesvänlig trafikmiljö.

Visionen med trafikskyddsarbetet är att Lappträsk har en trygg, hälsosam och minnesvänlig trafikmiljö, där människorna kan röra sej mångsidigt på olika färdsätt.

Målet är också att utveckla rörligheten mot ett hållbarare håll och välja klokare färdsätt.

Vision, målsättningar och prioriteringar

Arbetsgruppen för trafiksäkerhet för trafikskyddsarbetet vidare.

Arbetsgruppen följer med trafikskyddsläget och risker inom trafiken.

I Lappträsk beslutade man, att till arbetsgruppens arbete hör också, att man tar med skoleleverna från kommunens alla aktiva lågstadier.  Skoleleverna ger sin egen åsikt om aktuella trafikskyddsfrågor till gruppen, samt deltar aktivt i planeringen av trafikskyddsutbildningen.

Liikenneturvallisuustyön suunnitelma (på finska)

Toimenpiteet kartalla (på finska)

Trafikmiljöns åtgärdsprogram