Frågor och svar

På den här sidan hittar du frågorna och svaren till tävlingen. Observera att mark- och fasadritningar för tävlingsområdet också finns tillgängliga på tävlingssidan.

Frågor angående tomter

Fråga 1: Är tomten 407-405-8-12 i stadens ägo eller i privat ägo?

Svar: Tomten är i privat ägo.

 

Frågor angående tävlingen och tävlingsområdet

Fråga 2: Hur många våningar har byggnaderna i byn? Är det möjligt att få en grundkarta med byggnadernas våningsantal som utgångspunkt?

Svar:

 • Byggnaderna i byn har i allmänhet två våningar. Hyreshuset invid kommungården har tre våningar.
 • En sådan grundkarta fås tyvärr inte.
 • GoogleMaps ger en del vägvisningar, inklusive byggnadsbeståndets utseende och storlek.

 

Fråga 3: Kan man ordna en offentlig gångförbindelse från Klockarparken till vattentorns backen?

Svar: Man kan föreslå en förbindelse. Genomförandet kräver dock en överenskommelse med den privata markägaren.

 

Fråga 4: Kan byggnation/verksamhet hänföras till granskningsområdet?

Svar: Byggnationer/verksamheter som stöder de idéer som presenteras i själva tävlingsområdet kan också visas till granskningsområdet. Deras genomförbarhet kommer att bedömas i en annan process.

 

Fråga 5: Vilka är Lappträsk kommuns långsiktiga planer och ambitioner när det gäller befolknings- och serviceutvecklingen i framtiden?

Svar: Lappträsk kommuns långsiktiga planer och ambitioner för befolkningen växer och tjänsterna förväntas utvecklas positivt. För närvarande har befolkningen minskat, så den nuvarande nivån är det första målet, följt av en ökning med några tiotal personer per år.

 

Frågor om planritningar, filer och kartdata

Fråga 6: Kan man få planritningar och fasader av skolbyggnader, skolans idrottshall och den gamla brandstationen?

Svar:

 • Tyvärr finns det inte fullständiga ritningar av alla fastigheter i kommunens arkiv.
 • De ritningar som finns att få har satts på tävlingssidans nätsida.

 

Fråga 7: Det verkar som om det finns en mer exakt bakgrundskarta över Lappträsk än den karta som används som utgångspunkt? Är det möjligt att få en mer exakt och informativ bakgrundskarta?

Svar: Tyvärr har kommunen ingen bakgrundskarta som är mer exakt än den karta som tillhandahålls som utgångspunkt.

 

Fråga 8: Är det möjligt att få tillgång till planritningar över brandstationen för att kunna bedöma hur byggnaden skulle kunna utnyttjas?

Svar:

 • Ny användning av brandstationstomten kan planeras i denna tävling.
 • Tyvärr finns det inte fullständiga ritningar av alla fastigheter i kommunens arkiv.
 • De ritningar som finns att få har satts på tävlingssidans nätsida.

 

Fråga 9: Finns det en 3D-modell över området?

Svar: Tyvärr finns det inte.

 

Fråga 10: Vilken är den korrekta skalan för kombinationen av bakgrundskartan i SketchUp-format? Skulle den kunna ges ut på nytt i skala 1:1? Måttenheten i filen är millimeter, men kartans skala stämmer inte överens med någon metrisk faktor. Till exempel är bredden på kyrkobyggnadens gavel 277 mm.

Svar:

 • Filen har endast öppnats i SketchUp och sparats som en SketchUp-fil. Kartan har överlämnats av Lantmäteriverket i skala 1:1.
 • Motsvarande material finns i dwg-filer.

 

Fråga 11: Finns det en mer exakt version av grundkartan som kan ersätta lantmäteriets karta (t.ex. grundkarta över Lappträsk kommun)?

Svar: Tyvärr har kommunen inte tillgång till en mer exakt version i stället för lantmäterikartan.

 

Fråga 12: Om topografin: De topografiska linjerna verkar vara plana, vi har fortfarande några höjdpunkter på platsen, men kan ni bekräfta höjdavståndet mellan de topografiska linjerna?

Svar: Terrängkurvorna har ett avstånd på 5 m, men vissa av dem är prickade med hjälpkurvor (2,5 m avstånd), vars linjetyp kanske inte överförs i cad-programmen. Man kan kontrollera linjetyperna på kartskiktet i Lappträsk karttjänst (https://lapinjarvi.karttatiimi.fi) (linjekurvorna som visas med en tjock heldragen linje har ett avstånd på 20 m).

 

Frågor om byggnader, deras skick och användning

Fråga 13: Har det gjorts några undersökningar om skolbyggnadernas, skolans idrottshall eller den gamla brandstationens skick?

Svar: Undersökningar har utförts på den del av byggnaderna som har visat på riskstrukturer som är särskilt relaterade till byggperioden. Ett av målen med tävlingen är att hitta en lämplig plats för det nya skolcentret. Annan verksamhet kan bedrivas i eller på platsen för befintliga skolbyggnader.

 

Fråga 14: Vad används byggnaderna (tre stycken) på Tallbacka-tomten till?

Svar:

 • Det finns endast en (1) byggnad på Tallbacka-området, som har konstaterats vara i mycket dåligt tekniskt skick. Det finns två (2) byggnader på den intilliggande församlingstomten, men denna tomt ingår inte i tävlingsområdet.
 • Byggnaden är en före detta finskspråkig prästgård. Byggnaden har stått tom i flera år.

 

Fråga 15: Vilken roll spelar församlingshemmet i byn och har de önskemål eller behov för sitt område?

Svar: Församlingshemmet ligger inte i tävlingsområdet. Församlingen kommer att fortsätta sin verksamhet på fastigheten, förmodligen på samma sätt som i dag.

 

Fråga 16: Huset bredvid brandstationen är enligt vissa källor en tandläkarmottagning och den del av gården som vetter mot gatan verkar vara offentlig i nordväst. Vilken funktion har byggnaden och används den för närvarande som bostad?

Svar: Byggnaden bredvid brandstationen är privatägd och bebodd.

 

Fråga 17: Det finns en bondgård/byggnader mellan Åkervägen och Helsingforsvägen. Området har i detaljplanen betecknats som ett jordbruksområde (M). Vad används byggnaderna för närvarande till och finns det beboelse på området? Finns det några kända begränsningar för utvecklingen av området?

Svar:

 • Detta är ett granskningsområde där nya verksamheter kan tilldelas i denna tävling, men de kommer att genomföras i en annan process.
 • Det finns egnahemshusboende längs Åkervägen.
 • Det finns ingen bondgård/byggnader mellan Åkervägen och Helsingforsvägen. Enligt den juridiskt bindande detaljplanen är området ett jordbruksområde.
 • NTM-centralen utarbetar för närvarande en plan för att förbättra riksväg 6 mellan Forsby och Kouvola. Planen omfattar förbifartsleder, men planen har ännu inte slutförts.
 • Det finns inga andra kända begränsningar för utvecklingen av området.

 

Fråga 18: Finns det kommersiella utrymmen / en trafikstation i korsningen vid Lappträskvägen och Tallomovägen? Området är markerat med LHA i detaljplanen. Vilken är områdets och byggnadernas nuvarande funktion och användning? Finns det några kända begränsningar för utvecklingen av området?

Svar:

 • Detta är ett granskningsområde där nya verksamheter kan tilldelas i denna tävling, men de kommer att genomföras i en annan process.
 • Platsen är en före detta busstation. Fastigheten sköts för närvarande av ett kommunalt ägt fastighetsbolag som hyr ut kommersiella lokaler, bland annat en pizzeria och en fysikalisk vårdcentral.
 • Det finns inga kända begränsningar för utvecklingen av området.

 

Fråga 19: Kan man föreslå att radhuset bredvid Mäntylä II ska rivas?

Svar: Radhuset Mäntylä I är för närvarande privatägt. Det är också möjligt att planera verksamhet på tomten i Mäntylä I, om tomten skulle återgå till kommunen efter tre år.

 

Fråga 20: Finns det någon parkeringsnorm/rekommendation för olika boendeformer?

Svar:

 • Ingen parkeringsnorm/rekommendation ges. I tävlingsprogrammet står det att det finns få kollektiva transportmedel och att det därför måste finnas tillräckliga parkeringsmöjligheter.
 • Det kan uppskattas att det behövs minst 2 parkeringsplatser per bostad.

 

Fråga 21: Ett hus i Tallbackan-området som har utsetts till interventionsområde, kan det rivas eller ska det behållas?

Svar: Fastigheten är i mycket dåligt tekniskt skick och kommer förmodligen att rivas ändå.

 

Fråga 22: Kan vi föreslå att riva några av byggnaderna i de anvisade intresseområdena för projektet, som skolorna där, eller ska de behållas och endast användas för andra ändamål?

Svar:

 • Man kan föreslå rivning
 • Ett av syftena med tävlingen är att hitta en lämplig plats för det nya skolcentret. Annan verksamhet kan bedrivas i eller på platsen för befintliga skolbyggnader.

 

Fråga 23: Kan vi föreslå rivningar eller åtgärder på vilket som helst privaat område i staden?

Svar: Rivning kan också föreslås på privat mark om det stöder de idéer och lösningar som föreslås för tävlingsområdet.

 

Bilden är relaterad till frågor 24 och 25

Fråga 24: Är den här byggnaden i Tallbackaområdet ett förfallet bostadshus? (Punkt 1)

Svar: Punkt 1 är en byggnad i Tallbackaområdet som är i mycket dåligt tekniskt skick.

 

Fråga 25: Det finns två byggnader på platsen vid vattentornet, vad används de till? Kan de rivas? (Punkt 2)

Svar: Punkt 2. De två byggnaderna på vattentornsområdet är privatägda och används av Telecom Finland för telefonitjänster.

 

Byggnads- och markägarfrågor

Fråga 26: Är den kommunala kartan över markägande uppdaterad? Kommunen verkar inte äga marken för daghemmet eller biblioteket? Vem äger vägområdena längs riksväg 6? Vad äger församlingen? Och så vidare? Var snäll och avslöja allt, tack.

Svar:

 • Kommunen äger marken för daghemmet och biblioteket.
 • Den kommunala fastighetskartan över tävlingsområdet är uppdaterad.
 • Vägområdena vid riksväg 6 ägs av staten.
 • Församlingen äger den tomt som används för församlingshemmet.

 

Fråga 27: Vem äger radhuset bredvid brandstationen (Skolstigen) och vad är dess nuvarande funktion? Enligt kartan tycks markägandet gå rakt genom huset.

Svar: Det finns två bostadshus bredvid brandstationen. En av dem (Omenalehto) ägs av kommunen och är i mycket dåligt tekniskt skick. Den andra byggnaden är privatägd.

 

Fråga 28: Kan vi omvandla privat egendom till offentlig egendom eller delar av den för att skapa en länk mellan offentliga platser?

Svar: I denna tävling kan du föreslå motiverade ändringar. Genomförandet av dem är en annan process.

 

Frågor om skolbyggnader

Fråga 29: Skolan har en kapacitet på 5 000 br-m2 och andra stödfunktioner är nämnda: en förskola, kompletterande småbarnspedagogik, eftermiddagsvård, lokaler för ungdomsverksamhet samt ett centralkök för kommunal verksamhet. Ingår dessa verksamheter i detta 5 000 m2 stora utrymme?

Svar:

 • Dimensioneringen är vägledande, det finns ingen mer detaljerad planering för användningen av anläggningarna.
 • Tävlingen går ut på att få en placering för det nya skolcentret.
 • Skolcentrumet har 200-250 elever i två språkgrupper, vilket bör beaktas.
 • Vid utformningen av komplexet måste man ta hänsyn till de funktioner som anges i tävlingsprogrammet.

 

Fråga 30: Finns det någon parkeringsnorm/rekommendation vid skolan?

Svar: Utgångspunkten är att det ska vara möjligt att reservera en parkeringsplats för personalen under arbetsdagen. Man kan uppskatta att cirka 30 personer arbetar i skolcentret.

 

Frågor angående tävlingsarbeten?

Fråga 31: Kan något illustrativt material placeras på den femte planschen?

Svar: Ja; de tävlande tar hänsyn till tävlingens begränsade karaktär i sitt arbete.

 

Fråga 32: Är det möjligt att öka mängden av planscher?

Svar:

 • Nej, planschmängden i tävlingen är 4-5. Och eventuella extra planscher kommer att tas bort från tävlingsbidragen innan de bedöms.
 • Maxmängden för planscherna är 5 st.

 

Fråga 33: Kan förtydligande material, t.ex. diagram, placeras på andra planscher?

Svar: Det är önskvärt att koncentrera det förtydligande materialet till planscherna 1 och 2, eftersom det är särskilt viktigt att på kartorna i planscherna 1 och 2 visa hur tävlings- och granskningsområdena är kopplade till sin omgivning.

 

Fråga 34: Kommer sekreteraren för tävlingen att skicka en bekräftelse via e-post vid inlämnandet?

Svar: Det skickas en bekräftelse vid inlämning av tävlingsarbeten.

 

Fråga 35: Ange ett maximalt antal a3 sidor, varav 5 sidor på sidorna 4-5 innehåller en betydande del av förslagets delplan och annat illustrativt material.

Svar: Det maximala antalet planscher i A3-format är 5, och delplanen samt annat material som illustrerar tävlingsförslaget ska koncentreras till plansch 4, samt tilläggsplansch 5 vid behov.

 

Fråga 36: Förtydliga storleken på ett A4-dokument, hur många ord får det vara?

Svar: Det finns ingen begränsning för hur lång förklaringen får vara, men de tävlande ombeds att fokusera på de viktigaste principerna som är relevanta för lösningen.