Idétävling för Lappträsk kyrkby och strandområden

Tävlingen arrangeras av Lappträsk kommun i samarbete med Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA). Tävlingen organiseras som en öppen, begränsad idétävling.

**Bekanta dig med tävlingsprogrammet här**

Lappträsk är en 450 år gammal tvåspråkig kommun i Östra Nyland, på gränsen till Kymmenedalen, en timmes bilresa från huvudstadsregionen. Kommunens kyrkbyn är ett idylliskt grönskande område med gamla byggnader och frodiga lönnar. Lappträsk kyrkby, som exceptionellt bevarats i sin historiska form, är en kulturmiljö av nationellt värde. Kyrkbyn är byggd längs den gamla landsvägen på östra stranden av Lappträsket. Museiverket har specifierat kyrkbyn som en av de mest betydelsefulla kulturhistoriska kyrkbymiljöerna i Finland.

Syftet med tävlingen är att hitta olika alternativ för den fortsatta planeringen, planläggning och genomförandet av kyrkbyområdet. Målet är att få bra och insiktsfulla lösningar vad gäller bymiljön, naturskönt, trafikmässigt och funktionellt, som stödjer utvecklingen av livskraft och boende i kyrkbyn. Tävlingsförslaget måste ta hänsyn till den nationellt värdefulla byggda kulturmiljön.

Tävlingen är en designtävling enligt lagen om offentlig upphandling och koncession (2016/1397). Meddelandet om upphandling för tävlingen har publicerats i tillägget till Europeiska unionens officiella tidning / TED-databasen på https://ted.europa.eu. Tävlingen kommer också att tillkännages på tävlingens webbplats och i SAFA:s Arkkitehtiuutinen, i tävlingskalendern på webbplatsen och i andra kommunikationskanaler.

Lappträsk har för närvarande cirka 2 600 invånare, varav 850 bor i kyrkbyn. Lugnet i Lappträsk gör det till en attraktiv plats att bo på, särskilt för barnfamiljer, och den goda tillgängligheten gör det till en attraktiv plats för pendlare och personer som bor på flera ställen. För dem som redan har lämnat arbetslivet erbjuder Lappträsk en lugn och vacker livsmiljö.

Tävlingsområdet gränsar till Lappträsket, vars strandområde för närvarande används för jordbruksändamål. Naturen i alla dess former finns nära tävlingsområdet. De gamla och skyddade byggnaderna i Lappträsk kyrkby, både bostäder och offentliga byggnader, bildar en varm och välkomnande bymiljö och utgör en bra utgångspunkt för utformningen av nya, vackra bostäder och offentliga byggnader. I Lappträsk, i tävlingsområdet eller i dess omedelbara närhet finns det daghem och grundskolor för båda språkgrupperna.

Syftet med idétävlingen är att ta fram genomförbara alternativ för utvecklingen av området som grund för planläggningen och beslutsfattande. En lösning eftersträvas för områdets utveckling med en översiktsplan, som illustrerar ny-, kompletterings- och ersättningsbyggande, bostadsbyggandets omfattning, allmänna utrymmen och uteplatser, arrangemang och strukturering samt trafik- och parkeringsarrangemang.

Målet är att öka livskraften i kyrkbyn i Lappträsk och områdets attraktion, särskilt som bostadsort. Byn bör mer än någonsin spegla sitt vackra läge vid sjön. Massor och arkitektur ska stärka det rustika bylandskapet och liva upp kyrkbyns och byastråets helhetsintryck. Lappträsk kyrkby måste i framtiden ses som en levande, genuin och mångsidig kyrkby, vars livskraft garanterar kommunens och invånarnas välbefinnande också i framtiden.

Målet är att hitta byggmöjligheter som är i linje med de nationella målen för markanvändning. Målet är en kulturellt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar miljö där det är lätt att leva hållbart.

Terrängsyn:

Terrängsyn äger rum den 14.12.2022 kl. 11:00-13:00. Terrängsynen börjar vid Lappträsk kommunhus, Lappträskvägen 20 A, varifrån vi går runt tävlingsområdet, först i närheten av kommunhuset och sedan till Tallbackaområdet.

Tidtabell:

30.11.2022 – SAFA:s idétävling öppnas formellt och tävlingsprogrammet finns att läsa på webbplatsen Lapinjarvi.fi. På webbplatsen finns också instruktioner om hur man anmälar sig till webbinariet.

14.12.2022 – Terrängsyn av tävlingsområdet kl 11:00-13:00.

15.12.2022 – Ett webbinarium om SAFA:s idétävling, dess bakgrund, framsteg och tävlingsområde. På webbinariet deltar Jarkko Sorvanto, kommundirektör i Lappträsk kommun, och Kristiina Tikkala, teknisk direktör.

9.1.2023 – Mottagandet av frågor relaterade till tävlingen avslutas kl 15:00.

23.1.2023 – Svaren på de inkomna frågorna publiceras på webbplatsen Lapinjarvi.fi – MOTTAGANDET AV FRÅGOR AVSLUTADES!

17.3.2023 – Inlämning av tävlingsarbeten

*29.3.2023-28.4.2023* – OBS Tidsplanen har ändrats och tävlingsbidragen kommer att vara för tiden 29.3.-28.4.2023. Allmänheten har möjlighet att kommentera alla förslag på webbplatsen Lapinjarvi.fi innan juryns beslut fattas. Feedback som inkommer inom tidsfristen kommer att vidarebefordras till juryn.

Det slutliga resultatet av tävlingen kommer att avgöras i juni 2023.

Anmälning till webbinariet:

Om du är intresserad av att delta i webbinariet den 15.12., vänligen anmäl dig via e-post. För att minimera störningar kommer vi endast att bjuda in personer som har anmälat sig via e-post till webbinariet. Enoffentlig länk till webbinariet kommer inte att publiceras.

När du har anmält dig till webbinariet via e-post kommer du den 15.12. att få en länk till samma e-postadress som du använde för att anmäla dig till webbinariet.

Webbinariet börjar kl 15:30 och slutar kl 17:00.

När webbinariet är avslutat kan du se inspelningen på Lappträsk kommuns webbplats under rubriken Idétävling.

Bildmaterial av tävlingsområdet och bilagorna finns på följande länkar:

Bilaga 1.1 Baskarta kombination (skp)

Bilaga 1.2 Baskarta fastigheter (dwg)

Bilaga 1.3 Baskarta fastigheter och terräng (dwg)

Bilaga 1.4 Baskarta tävlingsområde och fastigheternas gränser (dwg)

Bilaga 1.5 Baskarta A3 (avgränsning av tävlings- och granskningsområdet, kommunalt markägande) 1:5000 (pdf)

Bilaga 2.1 Ortofoto, Lantmäteriverket 1:5000 (jpg)

Bilaga 2.2 Ortofoto och nomenklatur av tävlingsområdet (pdf)

Bilaga 3 Snett flygfoto som grund för en bildinbäddning (jpg)

Bilaga 4 Andra flygfoton från området, år 2022, fotograf Henrik Lund (jpg)

Bilaga 5 Markplansbilder från tävlingsområdet (jpg)

Bilaga 6 Lappträsk minnesvänliga kyrkbyns generalplan 2019 (pdf)

 

Följande programdokument kan laddas ner från Lappträsk karttjänst https://lapinjarvi.karttatiimi.fi

Bilaga 8 Generalplankarta och ordningar

Bilaga 9 Detaljplanegränser och ordningar

Bilaga 10 Tävlingsområdet och dess omgivning, guidekarta

Bilaga 11 Flygfoto Lantmäteriverket

Inlämning av tävlingsarbeten:

Tävlingsarbeten måste returneras före tidsfristen (17.3.2023) via e-post ideakilpailu(at)lapinjarvi.fi

 

Priser:

Följande priser på 55 000 euro delas ut:

  1. Pris 20 000 euro
  2. Pris 15 000 euro
  3. Pris 10 000 euro

Dessutom kommer två inlösen till ett belopp av 5 000 euro att delas ut. Juryn kan genom ett enhälligt beslut dela upp prissumman på ett annat sätt, i enlighet med reglerna för Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA). Juryn kan också dela ut hederspriser om den så önskar.

Juryn:

Bedömningen av bidragen kommer att göras av en jury bestående av:

Utsedd av Lappträsk kommun:

  • Kim Jordas, kommunstyrelsens ordförande, ordförande för juryn
  • Göran Wallén, tekniska nämndens ordförande
  • Pirkko Kukkurainen, arkitekt SAFA
  • Maria Vickholm, lektor, utnämnd representant av kommunstyrelsen

Utsedd av Suomen Arkkitehtiliitto:

  • Helka-Liisa Hentilä, prof., arkitekt SAFA
  • Emilia Saatsi, arkitekt SAFA, landskaps-arkitekt

 

Tilläggsuppgifter:

Jarkko Sorvanto, kommundirektör – 044 720 8655, jarkko.sorvanto(at)lapinjarvi.fi

Kristiina Tikkala, teknisk direktör – 044 720 8652, kristiina.tikkala(at)lapinjarvi.fi