Kommunens förvaltningsstadga, strategi och program

 

Förvaltningsstadga fr.o.m. 1.1.2023

Kommunstrategi 2021-2025

Kommunstrategin på engelska / Municipality strategy 2021-2025 in english

BUDGETEN 2023

Utvärderingsberättelse 2021

 

Avtal och program

Näringspolitiskt program 2023-2026

Anvisningar för intern revision och riskhantering ksty 12.12.2022  Bilaga 1 Bilaga 2 (på finska)

Grunderna för intern revision och riskhantering 2022 uppdaterad

Plan för servicenät 2023-2026

Koncerndirektiv

Upphandlingsanvisningar (på finska)

Program för integrationsfrämjande 2021-2024

Lappträsk kvalitet 2020

Avtal för gemensamt skolväsende, Lappträsk-Lovisa-Mörskom (på finska)

Avtal för gemensamt räddningsverk i Östra Nyland (på finska)

Avtal för kommunernas gemensamma byggnadstillsyn och miljöskydd (på finska)

Avtal för tjänster inom grundhälsovården mellan Lovisa stad och Lappträsk kommun samt grundande om ett samarbetsområde för vissa tjänster inom socialväsendet (på finska)

Serviceavtal som gäller Lovisa stads och Lappträsk kommuns samarbetsområde för social- och hälsovårdstjänster

Välfärdsplan för barn och unga 2017-2020

Östra Nylands säkerhetsprogram 2018-2021 

Välfärdsöversikt 2021 (Lappträsk åtgärdsmatris)

Personal- och utbildningsplan (inkluderar personalens jämställdhet och jämställdhetsplan) (pa finska)

 

Välfärdsberättelse 2017–2020 och välfärdsplan 2021–2024

Bilaga 1.1 Åtgärdsmatrisen för välfärdsberättelsen 2017–2020

Bilaga 1.2 Välfärdsplanens åtgärdsmatris för Lovisa

Bilaga 1.3 Välfärdsplanens åtgärdsmatris för Lappträsk

 

Välfärdsberättelse för barn och unga 2017–2020 och välfärdsplan för 2021–2024

Bilaga 1.1 Åtgärdsmatrisen för välfärdsberättelsen 2017–2020

Bilaga 1.2 Välfärdsplanens åtgärdsmatris för Lovisa

Bilaga 1.3 Välfärdsplanens åtgärdsmatris för Lappträsk