Bindningar

Enligt kommunallagen ska kommunens vissa förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en redogörelse för sina bindningar till revisionsnämnden som övervakar iakttagandet av redogörelseskyldigheten och tillkännager redogörelserna för fullmäktige. Redogörelserna offentliggörs i det allmänna datanätet. Bestämmelsen tillämpas fr.o.m. 1.6.2017. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag.

Redogörelsen ska lämnas för bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Redogörelseskyldigheten är begränsad så, att den gäller kommunens centrala förtroendevalda och ledande tjänsteinnehavare.

Av förtroendevalda och tjänsteinnehavare är följande redovisningsskyldiga:

ordföranden och vice ordförande i fullmäktige

ledamöterna, ersättare och föredragande i kommunstyrelsen

ordförande, vice ordförande och föredragande i nämnderna och sektionerna

i tekniska nämnden också ledamöter och ersättare

Redogörelsen för bindningarna slopar inte skyldigheten att anmäla jäv i det kommunala beslutsfattandet. Jäv avgörs fall för fall enligt föreskrifterna i kommunallagen och förvaltningslagen.

Kommunförbundets rekommendation: Anvisning om redogörelser för och register över bindningar

Registret över bindningar uppdateras och bindningarna publiceras i september 2017.