Beskrivning av handlingars offentlighet

Rapport om genomförande av handlingsoffentligheten (informationshanteringslagen § 28)
En informationshanteringsenhet ska för genomförande av offentlighetsprincipen upprätthålla en beskrivning av de informationslager och ärenderegister som den förvaltar enligt informationshanteringslagen (906/2019) § 28.

Lappträsk kommun utgör den informationshanteringsenhet som nämns i lagen.

 

Kontaktuppgifter

Syftet med beskrivningen av handlingars offentlighet är att ge kommuninvånarna en överblick över informationshanteringen av ärenderegister och tjänster i Lappträsk kommun. Dessutom är syftet med beskrivningen att hjälpa kunder att rikta sin begäran om information till rätt myndighet, samt att identifiera innehållet i begäran om information enligt offentlighetslagen (621/1999). Dokumentbeskrivningen beskriver också i vilken utsträckning kommunen behandlar uppgifter vid tillhandahållande av tjänster eller handläggning av ärenden. Möjligheten att få information om vilka informationsresurser kommunen har betjänar insynen i förvaltningen.

 

Begäran om information adresserat till Lappträsk kommun bör sändas till adressen

 

Begäran om offentlig handling

Det är en bra idé att identifiera begäran om information så exakt som möjligt för att göra det lättare att hitta handlingen. Begäran om information bör ange den eller de handlingar som begäran avser. Till exempel, datumet eller rubriken på ett dokument gör sökningen mycket enklare. Om begäran om information avser en allmän handling behöver begäran om information inte styrkas och den som begär informationen behöver inte ange vad uppgifterna används till. En begäran om upplysningar om allmän handling får göras fritt muntligen, per e-post eller per brev.

 

Begäran om sekretessbelagd handling

När information begärs om en sekretessbelagd handling eller sekretessbelagda handlingar, om vilka information endast kan lämnas ut under vissa förutsättningar, ska den som begär den aktuella handlingen uppge informationens användningsändamål och bestyrka sin identitet. Kommunen kan begära ytterligare information om sådan behövs för att förutsättningarna för utlämnande av information ska kunna utredas.

 

Tidsfrister för behandling av informationsbegäranden

Information om offentliga handlingar lämnas ut så snart som möjligt, senast inom två veckor från inlämnandet av begäran. Om behandlingen och avgörandet av ärendet kräver särskilda åtgärder eller mer arbete än vanligt, lämnas informationen ut eller avgörs ärendet senast en månad efter att informationsbegärandet har gjorts. Handläggningstiden för utlämnande av sekretessbelagda handlingar är också högst en månad.

Beroende på vilken typ av handling begäran gäller kan kommunen lämna ut de begärda uppgifterna antingen elektroniskt, i pappersform och man kan bekanta sig med handlingarna på plats. En handling från en kommunal myndighet, vars inlösen inte på annat sätt föreskrivs eller bestäms, ska kommunen debiteras enligt de kriterier som anges i tariffen över avgifter för inlösen och betalning av handlingar.

länk till tariff över avgifter för inlösen och betalning av handlingar

 

Dataresurser och ärenderegister per sektor

Förvaltningen

Bildnings väsendet

Tekniska väsendet

Grundtrygghets väsendet