Skolskjutsar

PRINCIPERNA FÖR ORDNANDET AV SKOLSKJUTS I LAPPTRÄSK

Enligt § 32 i lagen om grundläggande utbildning har eleven rätt till fri skjuts ifall skolvägen är längre än 5 km eller beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig. Skolvägen får ta endast 2,5h, väntetider inberäknade för under 13-åringar och 3 h för elever över 13 och för elever med specialundervisning. Skjutsning och ledsagande av eleven kan även understödas.

I Lappträsk ordnas skolskjuts:
– alltid, ifall resans längd är minst 5 km
– alltid, ifall resans längd är minst 3 km och eleven går i årskurs 0-3
– enligt skild ansökan för kriterier enligt farlighetsprinciperna, till ansökan bör bifogas behövliga utlåtanden av sakkunniga.

Principer för skolskjuts bestäms i lagen om grundläggande utbildning och enligt principbeslut gjorda i kommunens bildningsnämnd.  Då skolskjuts ordnas prioriteras säkerhet, rättvishet, ekonomi och ändamålsenlighet samt tjänstens kvalitet.

Anordnande av skolskjutsarna i praktiken och upphämtningsplatsen

Kommunen ordnar skolskjuts till elevens närskola och den förskola som kommunen har anvisat eleven till. Om eleven går i annan skola än den som kommunen har anvisat, ansvarar elevens vårdnadshavare själv för möjliga kostnader som uppstår för skolskjutsarna. Skjutsar kan kombineras på ett ändamålsenligt och säkert sätt i enlighet med lagar, förordningar och de bestämmelser och principer som nämns i handboken för skolskjutsar.

Ifall resan konstateras ansträngande eller farlig speciellt vintertid, kan det enligt skild ansökan beviljas skolskjuts endast för vintertid (1.11-31.3).

Skolskjuts ordnas inte nödvändigtvis för hela resan, utan eleven ska vara beredd på att klara en del av sin skolväg på egen hand. Elever hämtas från hemmet endast med befogad anledning på basis av läkarintyg eller annat mycket vägande expertutlåtande. Till eleven meddelas upphämtningsplats var eleven väntar på skolskjutsen. En elev kan bli tvungen att använda flera olika transportformer på skolvägen med beaktande av den tid som står till förfogande.

För skolskjutsning för högstadieelever bes vårdnadshavarna vara i kontakt med det egna högstadiet i Lovisa.

Ansökan om skolskjuts

Vårdnadshavare vars barn inte får skolskjuts, men som anser att barnet borde vara berättiga till skjuts, eller vårdnadshavare som inte är nöjd med skolskjutsen eller upphämtningsplatsen, vilka är planerade enligt givna anvisningar, kan ansöka om skolskjuts eller ändring av den planerade skjutsen skriftligt hos bildningsdirektören.

Direktör för bildningsväsendet, Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk

eller

kunta(at)lapinjarvi.fi

Skolskjutshandbok i Lappträsk kommun fr.o.m. 16.8.2021 (pdf)

Skolskjutshandbok (pdf) Utbildningsstyrelsens publikationen

Kontaktpersoner för skolskjutsar:

Michael Engård 0407070300

Tuomas Villikka 044068 8960