Elevantagning

Enligt lagen om grundläggande utbildning § 4 är kommunen skyldig att för barn i läropliktsåldern som bor på kommunens område ordna grundläggande utbildning samt förskoleundervisning året innan läroplikten inleds.

Ikraft varande lagstiftning ger anordnaren av utbildning möjligheter att själv besluta om sitt skolnät, inom vissa gränser som gäller t.ex. skolskjutsar och väntetider i anslutning till dem.

Anvisande av närskola

Enlig lagen om grundläggande utbildning § 6 moment 2 anvisar kommunen läropliktiga en närskola, vid vilken utbildningen sker på elevens eget språk, om kommunen är skyldig att ordna undervisning på nämnda språk. I lagen om grundläggande utbildning § 6 moment 1 förutsätts att kommunen ordnar undervisningen så att elevernas resor med hänsyn till bebyggelsen, skolornas och ev. andra undervisningsplatsers placering samt kommunikationerna är så trygga och korta för eleverna som möjligt. Lagen förutsätter inte att kommunen bör anvisa som närskola den skola som geografiskt är den närmaste skolan. Även en annan skola, som fyller ovannämnda kriterier för anvisande av närskola, kan anvisas som närskola. Kommunen kan även, av motiverade skäl, ändra skolplats för elever.

Bildningstjänsterna meddelar varje år vårdnadshavarna till de barn som uppnår läropliktsålder om inledande av läroplikten. I samband med detta meddelas också var närskolan ligger och om skolanmälan. Elevens närskola bestäms på basis av ikraftvarande adressuppgifter i befolkningsregistret.

Ifall en elev behöver undervisning enligt särskilt stöd eller en undervisningsgrupp enligt särskilt stöd, kan en närskola anvisas på basen av det särskilda stöd eleven behöver.. En dylik anvisning av annan närskola än den egna, bereds alltid av en mångprofessionell arbetsgrupp, och baserar sig på sakkunnigutlåtande och görs i samarbete med vårdnadshavarna. Dylika beslut fattas av direktören för bildningsväsendet.

Då en närskola anvisas, beaktas följande principer gällande skolresan:

Elevens skolresa skall vara så trygg och kort som möjligt.

 1. Elever, som har endast en skola med skolresor som så trygga och korta som möjligt.
 2. Elevernas skolresor är med omständigheterna i beaktande så trygga och korta som möjligt.
 3. Eleven anvisas inte som närskola en skola dit kommunen skulle vara tvungen att ordna skolskjuts, om man kan anvisa som närskola en skola dit kommunen inte är tvungen att ordna skolskjuts eller till vilken skolresan är kortare.
 4. Ifall kommunen anvisar eleven en närskola till vilken eleven får skolskjuts, anvisas i första hand en skola till vilken skolskjutsen kan ordnas med kortaste möjliga rutt.

Antagning i andra hand (sekundärskolplats)

Enligt lagen on grundläggande utbildning § 28 kan en läropliktig också ansöka om inträde till en annan skola än den skola som kommunen anvisat som närskola. Ifall vårdnadshavaren inte vill att hens barn går i den av kommunen anvisade närskolan, kan hen ansöka om skolplats i en annan skola. Till skolorna kan antas andrahandssökande enbart ifall det finns lediga elevplatser. Kommunen kan alltid besluta att man i första hand antar till undervisningen barn som bor på kommunens område. Således har de elever, vars närskola det är fråga om, alltid företräde till skolan i fråga. Om det finns lediga elevplatser i skolan, kan skolans rektor, på vårdnadshavarens ansökan, anta eleven till skolan (s.k. sekundärskolplats). Vårdnadshavarna till elever som antagits till en sekundärskola, ansvarar själva för de kostnader som uppstår i samband med elevernas skolskjutsar eller ledsagande.

Antagning av elev

Då eleven anmälts till skolan fattar rektorn ett elevantagningsbeslut. Rektor kan anta elever som ansökt om plats i s.k. sekundärskola, om det finns lediga elevplatser i skolan, men storleken på klassen får då inte överstiga 28 elever. Vidare får inte heller antagandet av elever till sekundärskola medföra att man grundar nya undervisningsgrupper. Rektor bör också, då hen fattar beslut om antagande av elever, kontrollera klassernas behov av intensifierat och särskilt stöd, vilket kan påverka klassernas storlek.

Varje elev, som bor i Lappträsk, anvisas en närskola enligt lagen om grundutbildning och antas till grundskolorna i följande ordning:

 1. De elever vilka anmälts till den egna närskolan, som har anvisats eleven enligt de uppgifter om stadigvarande adress enligt befolkningsregistret.
 2. Elevens studiesociala situation.

Elev som har, av hälso- eller annat särskilt skäl, en speciell orsak att antas till en viss skola

 • Förutsätter alltid ett av vårdnadshavaren tillställt läkarintyg över elevens hälsotillstånd och i fråga om andra särskilda studiesociala skäl, ett expertutlåtande.
 • Orsaken måste vara direkt sådan att den är avgörande för vilken/vilken typ av skola som passar eleven.
 • Annat särskilt studiesocialt skäl, är ett sådant skäl som på bevislig grund hindrar att en elev går i den skola som anvisats. Av detta skäl måste ett intyg utfärdad av läkare eller annan myndighet presenteras.

3. Skolresan

Antagande av elev till en skola får inte medföra ett behov att grunda en ny basundervisningsgrupp i skolan. Elevens skolresa skall vara så trygg och kort som möjligt.

 • Först antas de elever, som har endast en skola inom en så trygg och kort skolresa som möjligt.
 • Sedan antas elever till skolan på ett sådant sätt att elevens skolresor är med beaktande av omständigheterna så trygga och korta som möjligt.
 • Antagningsbeslut görs inte till skola, till vilken kommunen skulle vara tvungen att ordna skolskjuts, om det på området finns en skola till vilken kommunen inte är tvungen att ordna skolskjuts eller till vilken skolrutten är kortare.

Vårdnadshavarna till elever som antagits till en sekundärskola, ansvarar själva för de kostnader som uppstår i samband med elevernas skolskjutsar eller ledsagande.

4. Syskonprincipen

Antagande av elev till en skola får inte medföra ett behov att grunda en ny basundervisningsgrupp i skolan.

 • a. Elev, vars syskon bor på samma adress, går i ifrågavarande skola.
 • b. Förutsätter att syskonet redan är elev i ifrågavarande skola då beslutet om antagande fattas
 • c. Syskonprincipen tillämpas inte ifall
  • syskonet placerats i ifrågavarande skola p.g.a. beslut om särskilt stöd
  • syskonen är p.g.a. ansökan placerad i ifrågavarande skola på sekundärskolplats
  • syskonet är elev i högsta årskursen i ifrågavarande skola vid tidpunkten för antagningsbeslutet.

Beslutet om elevantagningen görs maximalt för de årskurser som undervisas i ifråga varande skola. Ifall att en elev som stadigvarande bor i Lappträsk flyttar inom kommunen närmare en annan skola, har hen rätt att fortsätta sin skolgång i den nuvarande skolan i de årskurser för vilka elevantagningsbeslutet gjorts, förutsatt att vårdnadshavaren svarar för de kostnader som uppstår i samband med elevens skolskjuts eller ledsagande.

Ifall en elev flyttar från Lappträsk under pågående läsår, har hen rätt att gå kvar i den skola hen går i vid tidpunkten för flytten, till läsårets slut, förutsatt att vårdnadshavaren svarar för de kostnader som uppstår i samband med elevens skolskjuts eller ledsagande.

Elever från andra kommuner kan antas till elever i andra hand, ifall det finns plats, förutsatt att vårdnadshavaren svarar för de kostnader som uppstår i samband med elevens skolskjuts eller ledsagande.

I förskoleutbildningen tillämpas samma principer för antagning till undervisning som i grundutbildningen. Vid antagande och vid överföring av elever till grupper för särskilt stöd tillämpas individuellt övervägande enligt lagen om grundutbildning med elevens individuella behov i beaktande.