Förskola

I Lappträsk är förskolan ordnad i skolorna och undervisning ges tre-fyra timmar per dag under skoldagar.

Förskoleundervisningen är obligatorisk och gratis. Förskolans elever har rätt till kompletterande dagvård som ordnas i daghemmet eller gruppfamiljedaghemmet. Förskolans elever har rätt till skolsjuts från hemmet till skolan och från skolan hem.

Förskolan strävar till att främja barnets inlärningsförutsättningar, stärka de sociala färdigheterna och en god självkänsla genom lek och positiva inlärningsupplevelser.

Riksomfattande läroplansgrunder styr planeringen av innehållet i förskoleundervisningen och utgör grund för läroplanerna.