Elevantagning 2024

Anmälning till förskolan och grundskolans första klass i Lappträsk

Varje elev som omfattas av grundutbildningen har rätt att gå i en närskola som anvisas av kommunen. Den finskspråkiga närskolan fastställs på basen av elevens näradress och är endera endera Hilda Käkikosken koulu eller Kirkonkylän koulu. Den svenskspråkiga närskolan heter Kapellby skola.

Förundervisningen av barn födda år 2018 och grundundervisningen av barn födda år 2017 inleds hösten 2024. Grundundervisningen ordnas i samband med skolorna.

Till för- och grundundervisningen anmäler man barnet elektroniskt via Wilma. Vårdnadshavarna av läropliktiga barn får per brev närmare anvisningar om hur anmälningen sker. Om vårdnadshavarna inte under januari månad får ett anmälningsbrev eller om familjen flyttar till Lappträsk efter anmälningstiden, ombeds vårdnadshavare att kontakta närskolans rektor direkt.

Om barnet antages till elev till en annan skola än närskolan, t.ex. i en annan kommun, bör vårdnadshavaren meddela den egna hemkommunen var den läropliktiga eleven går i skola.

Barn med invandrarbakgrund och som bor i Finland har även läroplikt.

Vårdnadshavaren har möjlighet att ansöka om tillstånd för sitt barn att inleda grundundervisningen ett år senare än föreskrivet. Avvikande skolstart ansöks och det görs ett beslut i ärendet i god tid innan grundundervisningen inleds. Beslutet att skjuta upp läroplikten grundar sig på en psykologisk utredning och vid behov även på en medicinsk utredning. Direktören för bildningsväsendet fattar beslutet om att skjuta upp inledandet av grundundervisningen.

Barnet har rätt att inleda grundundervisningen ett år tidigare än föreskrivet om barnet har förutsättningar på basen av psykologiska och vid behov medicinska utredningar att klara av studierna. Vårdnadshavaren skaffar och betalar själv nödvändiga sakkunnigutlåtanden. Direktören för bildningsväsendet fattar beslut om att inleda grundundervisningen ett år tidigare.

I samband med anmälan till förskolan eller grundskolans första klass kan man vid behov ansöka i nättjänsten Wilma om plats i morgon- och eftermiddagsverksamheten. Förskolebarnen ansöker om kompletterande morgon- och eftermiddagsvård av chefen för småbarnsfostran.

Tilläggsuppgifter och handledning om den elektroniska anmälningen:

 

– elevantagning till svenskspråkig för- och grundundervisning: Ann-Mari Koivula tfn 044 720 8696, fornamn.efternamn@lapinjarvi.fi

– För Wilma-koder eller hjälp med ansökandet : Mikaela Fabritius tfn 044 751 3191, fornamn.efternamn@lapinjarvi.fi

– kompletterande dagvård för elever i förskolan chef för småbarnsfostran Nina Hemmilä tfn 044 742 7120, fornamn.efternamn@lapinjarvi.fi