Enkäter och övrigt material

Hur fungerar vardagen i Lappträsk? Vilka saker är viktiga i vardagen för dig och din familj som Lappträskbo?

Under vårterminen kommer vi att publicera fyra olika enkäter på olika teman. Syftet med enkäterna är att ge information om hur smidigt vardagen fungerar i Lappträsk. Med enkäter kartlägger vi vilka teman som är särskilt viktiga för kommuninvånarnas vardagen och var det finns störst utvecklingsbehov.

Undersökningsteman och publiceringsdatum

1. Miljö och gemenskap, enkäten avslutad

2. Service och bildning, enkäten avslutad

3. Näringslivsverksamhet, ekonomi och framtid, enkäten avslutad

4. Information, delaktighet och människo-orientering, enkäten avslutad

Undersökningen bygger på kommunens strategi för 2021-2025, som uppdaterades förra året. Utöver målen för Open Agenda-projektet ger enkäterna också direkt återkoppling på den kommunala strategin: vilka teman som är särskilt viktiga i kommuninvånarnas vardag och hur de strategiska mål som kommunen satt upp förverkligas idag.
Du kan bekanta dig med den kommunala strategin här: Lappträsk kommunstrategi 2021-2025.pdf

Undersökningarna kommer att genomföras som en del av projektet Open Agenda. Projektet undersöker hur vardagen fungerar smidigt för lokalbefolkningen och delar tillsammans med kommuninvånarna ut de viktigaste teman för att börja utveckla nya typer av digitala tjänster för att göra vardagen smidigare.

Lappträsk kommun är delverksam i projektet Open Agendasom främjar kommunalt påverkande och digitalisering. Utifrån denna idé kommer projektet att skapa åtgärder där denna gemensamma problemlösning praktiseras med hjälp av designmetoder, utnyttjande av digitaliseringens möjligheter och ett starkt nationellt samarbete, samtidigt som utvecklingen av kommuninvånarnas egen vardag förblir centralt.

Tanken med projektet är att kommuninvånarna kan välja flera vardagliga teman, det vill säga utmaningar, till vilka de tillsammans kan utveckla lösningar. Invånarna utvecklar i så fall inte kommunens tjänster, utan utvecklar lösningar för att underlätta den egna vardagen. På grund av detta har kommunen inte press att nå alla invånare på en gång och invånarna deltar bara i det de är genuint intresserade av. Då gäller inkludering inte bara för de mest högljudda, mest aktiva och speciella grupperna, utan också för den stora tysta majoriteten. Tanken är att om så gott som alla kommuninvånare har haft möjlighet att ta del i ett eller flera försök relaterade till vardagsteman/utmaningar under en fullmäktigeperiod – och – han eller hon upplever att resultaten av dessa försök har tagits i beaktande i kommunens strategi, kommer kommuninvånaren att känna en djupare känsla av gemenskap.

Verktyget i denna utveckling är digitalisering av tjänster och utnyttjande av digitalisering, så att digitalisering inte är omvandlingen av befintliga processer till digital form, utan kundorienterade tjänster planeras på nytt (med hjälp av olika försök) samt förändring av hela verksamhetsmodellen. Genomförandet av dessa försök utförs med sakkunniga från Suomen Fasilitaattorit FAFAry, Deliberatiivinen Demokratia Instituutti (DDI), Open Knowledge Finland ry samt PROTO – Pohjois-Suomen muotoilijat ry, dvs. tillsammans med sakkunniga inom facilitet, design, deliberation och öppen data.

Projektets målsättningar är i linje med den människoorienterade kommunen Lappträsks strategi samt ett bra sätt att främja digitaliseringen i kommunens tjänster. Utmaningen för Lappträsk kommun skulle till exempel kunna vara den önskan som invånarna uttryckt om att få bättre information om entreprenörerna i kommunen samt kommunens och samhällets tjänster. Utmaningen formuleras tillsammans med kommuninvånarna.

Genom projektet har Lappträsk kommun möjlighet att få en arbetsinsats för utvecklingen av digitala tjänster som kommunen själv inte har, eller i den ekonomiska situationen har möjlighet att skaffa. Genom projektet kan digitala, tillgängliga tjänster som förbättrar kommunens kostnadseffektivitet utvecklas.