Kyselyt ja muu materiaali

Miten arki rullaa Lapinjärvellä? Mitkä asiat ovat tärkeitä juuri sinun ja perheesi arjessa lapinjärveläisenä?

Tulemme julkaisemaan alkuvuoden aikana neljä eri kyselyä eri teemoista. Kyselyiden tarkoituksena on tuottaa tietoa kuntalaisten arjen sujuvuudesta. Kartoitamme kyselyllä mitkä teemat ovat arjen sujuvuuden kannalta kuntalaisille erityisen tärkeitä, ja missä on suurimpia kehittämisen tarpeita kuntalaisten näkökulmasta.

Kyselyiden teemat ja julkaisuajankohdat

1. Ympäristö ja yhteisö, kysely päättynyt

2. Palvelut ja sivistys, kysely päättynyt

3. Elinkeinotoiminta, talous ja tulevaisuus, kysely päättynyt

4. Tiedottaminen, osallisuus ja ihmislähtöisyys, kysely päättynyt

Kyselyn pohjana käytetään kunnassa viime vuonna päivitettyä kuntastrategiaa vuosille 2021-2025. Open Agenda -hankkeen tavoitteiden lisäksi saadaan kyselyillä suoraa palautetta myös kuntastrategiasta: mitkä teemat ovat kuntalaisten arjessa erityisen tärkeitä ja miten kunnan asettamat strategiset tavoitteet toteutuvat tällä hetkellä.
Kuntastrategiaan voit tutustua täällä: Lapinjärven kuntastrategia 2021-2025.pdf

Kyselyt toteutetaan osana Open Agenda -hanketta. Hankkeessa selvitetään kuntalaisten arjen sujuvuutta ja yhdessä kuntalaisten kanssa haarukoidaan tärkeimpiä teemoja, joista lähdetään kehittämään uudenlaisia digitaalisia palveluita kuntalaisten arjen sujuvoittamiseksi.

Lapinjärven kunta on mukana osatoteuttajana, kuntalaisvaikuttamista sekä digitalisaatiota edistävässä Open Agenda -hankkeessa. Hanke lähtee luomaan tämän ajatuksen pohjalle toimenpiteitä, joissa tätä yhteistä ongelmanratkaisua harjoitellaan muotoilullisin menetelmin, hyödyntäen digitalisaation mahdollisuuksia ja vahvassa valtakunnallisessa yhteistyössä, pitäen kuitenkin kuntalaisten oman arjen kehittämisen tekemisen keskiössä.

Hankkeen ajatuksena on, että kuntalaiset saavat valita useita arjen teemoja eli haasteita, joihin he pääsevät yhteiskehittämään ratkaisuja. Silloin kuntalaiset eivät siis ole mielikuvallisesti kehittämässä kunnan palveluja, vaan rakentamassa ratkaisuja oman arjen helpottamiseksi. Tästä johtuen kunnalla ei ole painetta tavoittaa kaikkia kuntalaisia yhdellä kertaa ja kuntalaiset osallistuvat vain siihen, mikä heitä aidosti kiinnostaa. Ja silloin osallisuus ei koske pelkästään äänekkäimpiä, aktiivisimpia ja erityisryhmiä, vaan myös suurta hiljaista enemmistöä. Ajatuksena on, että jos melkein kaikilla kuntalaisilla on ollut yhden valtuustokauden aikana mahdollisuus olla mukana yhdessä tai useammassa arjen teemoihin / haasteisiin liittyvässä kokeilussa – ja – hän kokee, että näiden kokeilujen lopputulokset on huomioitu kunnan strategiassa, kokee kuntalainen syvempää yhteisöllisyyden tunnetta.

Työkaluna tässä kehittämisessä on palvelujen digitalisointi ja digitalisaation hyödyntäminen siten, että digitalisaatio ei ole nykyisten prosessien muuttamista digitaaliseen muotoon, vaan asiakaslähtöistä palvelujen uudelleen suunnittelua (kokeilujen avulla) ja koko toimintamallin muutosta. Yhteistyötä näiden kokeilujen toteuttamisessa tehdään Suomen Fasilitaattorit FAFAry:n, Deliberatiivinen Demokratia Instituutin (DDI), Open Knowledge Finland ry:n sekä PROTO – Pohjois-Suomen muotoilijat ry:n, eli fasilitoinnin, muotoilun, deliberaation ja avoimen datan asiantuntijoiden kanssa.

Hankkeen tavoitteet ovat Lapinjärven ihmislähtöisen kunnan strategian mukaisia sekä hyvä väylä päästä edistämään digitalisaatiota kunnan palveluissa. Lapinjärven kunnan haaste voisi olla esimerkiksi kuntalaisten esittämä toive saada paremmin tietoa kunnan yrittäjien ja kunnan ja yhteisön palveluista. Haaste muotoillaan yhdessä kuntalaisten kanssa.

Hankkeen kautta Lapinjärven kunnalla on mahdollisuus saada digitaalisten palveluiden kehittämiseen työpanosta, jota kunnalla ei itsellään ole tai taloudellisessa tilanteessa mahdollisuutta hankkia. Hankkeen kautta voidaan kehittää kunnan kustannustehokkuutta parantavia digitaalisia, saavutettavia palveluita.