Open Agenda

Open Agenda-projektet slutfört – Kommunen ger ett servicelöfte till sina invånare

Projektet Open Agenda, som är ett nätverksbaserat projekt som sprider sig över hela Finland och som inleddes i november 2020 och finansieras av finansministeriet, har slutförts för Lappträsk kommuns del. Huvudsyftet med projektet var att utveckla nya modeller för hur kommuninvånarna kan delta och påverka.

I Lappträsk var projektets mål bland annat att främja digitaliseringen, utveckla kommuninvånarnas delaktighet, att bearbeta kommunstrategin och utvärdera genomförandet av kommunstrategin i invånarnas vardag.  Ett av projektets resultat var ett servicelöfte till kommuninvånarna som kompletterar kommunstrategin och motsvarar de behov i vardagen som kommuninvånarna tog upp. Ett servicelöfte är en viljeyttring som riktas till invånarna om hur en kommun vill och avser att utföra en viss tjänst eller uppgift.

Servicelöftet som projektet skapat lyder enligt följande: Lappträsk kommun kommunicerar med invånarna där invånarna befinner sig och lyssnar på invånarna via flera kanaler på ett öppet sätt på två språk.

Servicelöftet presenterades på kommunstyrelsens möte 12.12.2022 och kommer att genomföras under våren för hela kommunens personal. Tack till alla som var involverade i projektet!