Lappträskets restaureringsprojekt

Projektets bakgrund och finansiering

Som namnet antyder är Lappträsket et centralt och viktigt träsk för Lappträsk kommun. Lappträsket har klassificerats med ekologisk status som medelmåttig (Hertta-ympäristötietojärjestelmä, 2019) och träsket har nästan varje år problem med blågröna alger.

Fullmäktige i Lappträsk kommun gjorde 2019 en inriktning där förbättring av Lappträskets tillstånd och användbarhet är ett centralt mål för kommunen och att kommunen är beredd att investera i åtgärder för att uppnå målen.

Lappträsk kommun ansökte tillsammans med Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. om finansiering för ett restaureringsprojekt från miljöministeriets program för förbättring av vattenskyddet. NTM centralen i Nyland stödde ansökan och det gavs ett positivt finansieringsbeslut för tre år i maj 2021.

Projektet inleddes i augusti 2021 och genomför de åtgärder som anges i åtgärdsprogrammet för vattenvården i Nyland 2016-2021 och åtgärderna för den kommande programperioden 2022-2027, och är ett viktigt första steg mot att uppnå målet om god ekologisk status för Lappträsket. Den pågående treåriga finansieringsperioden är bara början på ett långsiktigt restaureringsarbete som kommer att pågå i flera år.

 

Från undersökningar till åtgärder

I flera årtionden har man i olika projekt undersökt hur man kan förbättra Lappträskets tillstånd, men dessa projekt har inte lett till några betydande åtgärder och förbättringar av träskets tillstånd. Höjningen av vattennivån 1983 förbättrade bara vattenkvaliteten under två eller tre år. År 2007 utarbetades en Iståndsättning och plan för användning av Lappträsket (Paavilainen, 2007) (på finska) och 2019 kompletterades den med en bedömning av belastningen och en plan för restaurering (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Havulinna 2019) (på finska). Framtida åtgärder baseras på undersökningen av FCG.

 

Framtida åtgärder, vattenskyddsstrukturer och förbättra reproduktionen av rovfisk

Lappträskets status förbättras inte på egen hand, och träsket belastar också i hög grad till det nedströms liggande Lovisa åns vattendrag och så småningom Finska viken. Klimatförändringar och förändrad markanvändning medför ytterligare utmaningar när vinterns nederbörd ökar och den ökade avrinningen medför ytterligare påfrestningar på träsket. Utan betydande investeringar i restaurering kommer träskets tillstånd att försämras avsevärt inom den närmaste framtiden. Med tanke på de stora diffusa föroreningarna är det viktigt att inrikta restaureringsinsatserna specifikt på det avrinningsområde där de näringsämnen och fasta ämnen som orsakar försämring av vattenstatusen har sitt ursprung. Restaureringsplanerna omfattar byggandet av sedimentationsbassänger och våtmarker i avrinningsområdet samt strukturer för att bromsa flödet. Våtmarker fördröjer och renar vattnet som rinner genom dem, vilket utjämnar översvämningar och torka och förhindrar erosion. Våtmarker har också ett rekreationsvärde som lekområde för fisk och livsmiljö för vilda djur. Sedimentationsdammar samlar i sin tur upp fasta ämnen från avrinningsområdet. Byggandet av våtmarker och sedimentationsdammar samt användningen av jordförbättringsmedel har gett utmärkta resultat när det gäller att förbättra vattenkvaliteten i nedströms liggande vattendrag i hela Finland.

 

Nyckelinformation om restaurering av vattendrag

Programmet för effektiverat vattenskydd

Tilläggsinformation om projektet ger

Projektkoordinator Kimmo Karell, kimmo.karell(at)vesi-ilma.fi eller 050 337 8178

Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f.

www.vesi-ilma.fi