Open Agenda -projekt

Detta är ett projekt som stöds av Finansministeriet: ”för att stödja digitaliseringen av kommunalt beslutsfattande och processerna som stödjer den, digitaliseringen av förvaltning och kommundemokrati samt utvecklingen av praxis för distansarbete och utvecklingen av digitala tjänster”.
Projektet kommer att genomföras av Ijos Micropolis Oy på uppdrag av Ijo kommun och förutom Lappträsk kommun kommer Tusby, Jakobstad och Enare att vara delverksamma. Med är även PROTO -Pohjois-Suomen muotoilijat ry.

 

 

Projektet genomförs under tiden 1.1. 2021 – 31.10. 2022

Projektets totala budget är 616 900 euro, varav statens andel är 524 300 euro (85 %) och kommunernas andel är 92 535 euro. Lappträsk kommuns andel är 18 200 €, och den genomförs med ett självfinansieringsbidrag som en överföring av arbetstid.

Målet med projektet

• Att hitta djupare sätt att utnyttja digitalisering och inkludering i kommunernas vardag som är formella, upprepas med vissa intervall och kan antas efter projektet av alla kommuner i Finland.

•Kvalitet och effektivitet eftersträvas för förnyelsen av serviceprocesser med hjälp

av en bättre övergripande förståelse om kommuninvånarnas vardag. Den övergripande förståelsen formas utifrån design, data och övervägning.

• Målsättningen är att digitala tjänstelöften och erbjudanden ska bli en viktig del i beredningen av nästa kommunstrategi för de deltagande kommunerna och därmed påverkar direkt kommunens långsiktiga digitaliseringsmål samt konkret hur tjänster digitaliseras i samarbete med kommuner och tjänsteinnehavare.

#invånare #facilitering #formgivning #deliberaatio #digitalisering #öppendata #tillsammans

Lappträsks delprojekt

• Mål som ska utvecklas av invånarna under våren 2022

• I projektet utarbetas en kommuninvånarbarometer (våren 2022) och bootcamps. En sakkunnig i digitala tjänster hjälper med bootcamp-processen (inköpstjänst) och är ansvarig för lärdomarna från dessa experiment i genomförandet av digitala tjänstelöften (1) och tjänsteerbjudanden (1), utarbetade av lokala invånare med hjälp av en öppen produkthanteringsmodell vid mån av möjlighet. En ömsesidig workshop mellan de deltagande kommunerna kommer att hållas var sjätte månad.

• Projektkoordinatorer är Näringslivssekreteraren och ICT-ansvariga, i styrgruppen kommundirektören. Den sakkunniga i digitala tjänster som förvärvats som inköpstjänst ansvarar för lärdomarna från försöken och för genomförandet av digitala tjänstelöften och tjänsteerbjudanden som utarbetats av kommuninvånarna, med hjälp av en öppen produkthanteringsmodell vid mån av möjlighet.

• Stödberättigande kostnader är kostnader för personal, resor och lokaler, samt kostnader för forskning, kunskap och konsulttjänster och liknande tjänster när de används exklusivt för projektet + material / förnödenheter

• I enlighet med finansieringsbeslutet kommer Ijo kommun att betala varje delverkställare de ekonomiska bidrag som finansiären accepterat så snart som möjligt efter det att bidraget erhållits. Ej stödberättigande kostnader bärs av den part där kostnaden har uppstått.

Projektresultat

• Processen som leder till sammanfattningen av digitala tjänstelöften och tjänsteerbjudanden är en viktig del av projektgenomförandet. • I den ingår tre nya och replikerbara åtgärder, nämligen: 1. skapande och utnyttjande av en digital kommuninvånarbarometer, 2. användningen av en öppen inlärningsmiljö för att analysera kommuninvånarnas vardagliga utmaningar och hitta relaterade lösningar, och

3. själva bootcampen, där man lär sig mer om kommuninvånarnas utmaningar, vidarebearbetar dessa till digitala tjänstelöften/erbjudanden.

Genomförande

Åtgärd 1: Kommuninvånarbarometer
• Kommuninvånarbarometern används i alla kommuner i Finland för att beskriva kommuninvånarnas åsikter och förändringarna i dem. Översikten av kommuninvånarnas åsikter som erhållits genom den används i handlingsplanerna för olika tjänstesektorer och särskilt vid beredningen av kommunstrategin.

• Syftet med Open Agenda-projektet är att få privata utvecklare och företag intresserade av att utveckla kommuninvånarbarometern genom en utmaningstävling (genom att lyfta fram affärspotentialen och erbjuda de första referensobjekten) och få dem att utveckla med hjälp av utmaningstävlingsstödet (5 000 € / fast) den första versionen av ett nytt digitalt verktyg för kommunal opinion. Tanken är att barometern ska baseras på vanliga frågor, men en del kan skräddarsys efter varje kommuns specifika behov.

• Denna information öppnas även rikstäckande att användas av alla andra kommuner. Under projektet kommer en livscykelmodell att skapas för kommuninvånarbarometern där det avgörs vem som ska ta ansvar för underhåll och utveckling av tjänsten (i slutet av projektet med en öppen produktstyrningsmodell eller ett avtal med en privat tjänsteleverantör).

Åtgärd 2: MOOC dvs. webbaserad lärmiljö

• Nationellt betydelsefulla sakkunniga i utvecklingen av demokrati och kommunal service kommer också att vara involverade i att definiera de utmaningar som barometern utformar. Syftet är här att hitta den kompetens som behövs för att lösa utmaningarna och samtidigt locka med alla kommuner som är intresserade av inkludering och utveckling av digitala tjänster i utvecklingsarbetet. Projektet återger öppet allt det har lärt sig i en antagbar form i denna lärmiljö, så att den kunskap och förståelse som skapas kan utnyttjas av alla kommuner i Finland under och efter projektet.

• För att lyckas med det ovan definierade målet kommer projektet att skapa en webbaserad lärmiljö kring kommuninvånarnas vardagliga utmaningar. Innehåll till lärmiljön köps in från sakkunniga inom demokratiutveckling och kommunsektorn, det vill säga forskare, näringsliv, kommunala tjänstemän, politiker samt kommuninvånare (rollen som erfaren sakkunnig). Ersättning betalas för sakkunnig innehållsproduktion och dess publicering i egna kanaler.

• Syftet med den webbaserade lärmiljön är att skapa intresse kring projektverksamheten på både nationell och lokal nivå. Uppmärksamhet kan också byggas upp genom tävlingar, till exempel kan en rikstäckande hackathon/idétävling anordnas för den data som genereras från kommuninvånarbarometern, där de bästa idéerna och deras öppnare belönas med en publiceringsavgift för lärmiljön. Med hjälp av tävlingen lockas aktörer som inte traditionellt har utvecklat den kommunala sektorn. Kollisionen mellan aktörer inom den kommunala sektorn, som traditionellt uppfattats som styv, och det fria fältet, (startups, demokratiska influencers och kodare), förväntas skapa betydande nya öppningar.

Åtgärd 3: Bootcamp

• Under projektet kommer minst en bootcamp att genomföras i Lappträsk, vilket inkluderar arbete med invånarna i planeringsfasen, själva genomförandet av försöket och en workshop för att vidareutveckla lärdomar från försöket där kommuninvånarna sammanfattar ett viktigt digitalt tjänsteerbjudande eller löfte. Detta kommer att ske inom de gränser som ställs av tjänstemännen och med användning av deras yrkesskicklighet.