Liikenneturvallisuus

Lapinjärven kunta on laatinut yhteistyössä Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY), Liikenneturvan ja poliisin kanssa liikenneturvallisuussuunnitelman. Suunnitelma laadittiin vuoden 2018 aikana.

Suunnitelman teon yhteydessä kunta ja ELY- keskus laativat liikenneympäristön toimenpideohjelman, jonka kohtia lähdetään toteuttamaan vuodesta 2019 alkaen.

Liikenneturvallisuussuunnitelma, työn esittelykalvot

 

Kunnan asukkaiden mielipiteet

Kunnan asukkaat vastasivat kyselyyn, jossa kartoitettiin asuin- ja liikenneympäristön liikenneturvallisuutta.

Kyselyyn saatuja vastauksia hyödynnettiin osana liikenneturvallisuussuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on luoda Lapinjärvellä liikkumisesta turvallista ja miellyttävää.

Eniten turvattomuuden tunnetta liikenteessä aiheuttavat kyselyn perusteella hankalat tai turvattomat risteykset sekä korkeat ajonopeudet. Erityisen ongelmallisena koetaan valtatie 6 risteysalueet.

Tilastoiden mukaan suurin osa kunnassa tapahtuneista liikenneonnettomuuksista sijoittuu taajama-alueen ulkopuolella ja tällöin yleisin syy on tieltä suistuminen.

Henkilövahinkoon johtaneista liikenneonnettomuuksista pääosa tapahtuu taajama-alueen ulkopuolella maanteillä. Valtatiellä 6 tapahtuu puolet kunnan alueen henkilövahinko-onnettomuuksista.

Asukaskyselyn tulokset

Onnettomuustarkastelu

 

Tavoitteena turvallinen, terveellinen ja muistiystävällinen liikenneympäristö

Liikenneturvallisuustyön visiona on, että Lapinjärven kunta tarjoaa turvallisen, terveellisen ja muistiystävällisen liikenneympäristön, jossa ihmiset voivat liikkua monipuolisesti eri kulkutapoja hyödyntäen.

Tavoitteena on myös kehittää liikkumista kestävämpään suuntaan arjen viisaiden liikkumisvalintojen myötä.

Visio, tavoitteet ja painotukset

 

Liikenneturvallisuustyöryhmä vie eteenpäin liikenneturvallisuustyötä

Työryhmä seuraa liikenneturvallisuustilannetta sekä liikenteeseen liittyviä riskejä.

Lapinjärvellä päätettiin, että työryhmän työhön osallistetaan myös koululaisia kaikista kunnan alueella toimivista alakouluista. Koululaiset tuovat omat näkemyksensä ajankohtaisista liikenneturvallisuuskysymyksistä ryhmälle sekä osallistuvat aktiivisesti liikennekasvatustyön suunnitteluun.

Liikenneturvallisuustyön suunnitelma

Toimenpiteet kartalla

Toimenpidelista