Rakentaminen ja kaavoitus

Lapinjärven kunnanhallitus on kokouksessaan 31.10.2022 § 164 päättänyt ilmoittaa Husulanmäen asemakaavan muutoksen vireilletulleeksi. Samalla julkaistaan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS.

Vireilletulo ja asukastilaisuus Husulanmäen AKM Kuulutus

OAS Lapinjärvi Husulanmäki AKM

 

Kaavoitus

Kaavoituksen tavoitteena on ohjata yhdyskuntien rakentamista, luonnonvarojen käyttöä, maisemallisia toimenpiteitä, kunnallistekniikkaa ja ympäristönsuojelua. Alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi kunta laatii yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Lapinjärven kunnassa kaavoitusviranomaisena toimii kunnanhallitus.

 

Kunnassa voimassa olevat yleiskaavat

Ingermaninkylä-Kirkonkylä-Vasarankylä yleiskaava

Ingermaninkylä-Kirkonkylä-Vasarankylä yleiskaavaselostus

Koskenkylänjokilaakso yleiskaava

Koskenkylänjokilaakso kaavaselostus

Voimassa olevat asemakaavat löydät aluekohtaisesti kunkin asuinalueen omalta sivulta asuintontit-sivulla tai yritystontit-sivulta.

Kaikkia voimassa olevia kaava-aineistoja pääset tarkastelemaan tästä linkistä.

 

Rakennusjärjestys

Lapinjärven rakennusjärjestys hyväksytty valtuustossa 13.2.2019 ja tullut voimaan 2.4.2019

 

Rakennustapaohjeet

Stenålder

Sjökulla

Mattas

Husulanmäki

 

Poikkeusluvat

Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeamispäätöksen tekee Lapinjärvellä tekninen lautakunta.

 

Suunnittelutarveratkaisut

Ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, tarvitaan usein suunnittelutarveratkaisu, jossa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle. Suunnittelutarveratkaisupäätöksen tekee Lapinjärvellä tekninen lautakunta.

 

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtäviä maa-ainesluvat mukaan lukien hoitaa Loviisan kaupunki.

Lupahakemukset jätetään Loviisan rakennusvalvontatoimistoon.

Yhteystiedot ja aukioloajat rakentamisasioissa.