Rakentaminen ja kaavoitus

Uudisrakentajille on tarjolla monipuolisia tontteja läheltä valtatietä tai kauempana kylissä.

Kaavoitus

Kaavoituksen tavoitteena on ohjata yhdyskuntien rakentamista, luonnonvarojen käyttöä, maisemallisia toimenpiteitä, kunnallistekniikkaa ja ympäristönsuojelua. Alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi kunta laatii yleiskaavoja ja asemakaavoja. Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus.

Lapinjärven voimassa olevat asemakaavat

Valtuustossa on 13.2.2019 hyväksytty seuraavat kaavat:

– Husulanmäki
– Ingermaninkylän yritysalueen laajennus

Lapinjärven rakennusjärjestys hyväksytty valtuustossa 13.2.2019 ja tullut voimaan 2.4.2019.

Lapinjärven kunnassa kaavoitusviranomaisena toimii kunnanhallitus.

Rakennustapaohjeet:
Stenålder
Sjökulla
Mattas

Poikkeusluvat

Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeamispäätöksen tekee Lapinjärvellä kunnanhallitus.

Suunnittelutarveratkaisut

Ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, tarvitaan usein suunnittelutarveratkaisu, jossa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle. Suunnittelutarveratkaisupäätöksen tekee Lapinjärvellä kunnanhallitus.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtäviä maa-ainesluvat mukaan lukien hoitaa Loviisan kaupunki.

Lupahakemukset jätetään Loviisan rakennusvalvontatoimistoon.

Yhteystiedot ja aukioloajat rakentamisasioissa.