Etapplandskapsplan 2 för Nyland, Östersundomområdet, har vunnit laga kraft

Högsta förvaltningsdomstolen har genom sitt beslut meddelat 10.5.2021 (332/​2021) förkastat de besvär som hade anförts mot landskapsplanen för Östersundomområdet inom etapplandskapsplan 2 för Nyland. Nylands landskapsfullmäktiges beslut fattat 12.6.2018 (§ 19) om godkännande av landskapsplanen har nu vunnit laga kraft. Enligt 93 § i markanvändnings- och byggförordningen ska en kungörelse om att landskapsplanen trätt i … Läs mer