MEDDELANDE OM VERKSTÄLLIGHETSFÖRBUD FÖR HELHETEN NYLANDSPLANEN 2050

Nylands landskapsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde 7.12.2020 (§ 128, § 129, § 130) bestämma med stöd av 201 § i markanvändnings- och bygglagen att den till helheten Nylandsplanen 2050 hörande och av Nylands landskapsfullmäktige 25.8.2020 (§ 20, § 21, § 22) godkända etapplandskapsplanen för Helsingforsregionen, etapplandskapsplanen för östra Nyland och etapplandskapsplanen för västra Nyland träder … Läs mer

Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan

Miljövårdsinspektören i Lovisa stad har 22.1.2021 fattat ett beslut med anledning av Suomen Kivisora Oy:s anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen (527/2014) om tillfällig krossning av sten som orsakar buller. Beslutet möjliggör att inleda verksamheten trots eventuellt sökande av ändring. Krossningsplatsen är vid ett byggprojekt på fastigheten 407-409-30-20 i Porlom, Lappträsk. Denna kungörelse och beslutet … Läs mer

Kungörelse: Ändring och utvidgning av detaljplanen för Korsbron

Tekniska nämnden i Lappträsk har vid sitt möte den 8.12.2020 § 67 godkänt inledandet av ändring och utvidgning av detaljplanen som nämns i rubriken och deltagande- och bedömning (PDB) i enlighet med § 63 i MBL. Kommunens mål är att uppdatera den aktuella detaljplanen för Korsbro området och samtidigt utvidga planen mot öster och väster. … Läs mer

KUNGÖRELSE OM ATT HELHETEN NYLANDSPLANEN 2050 TRÄDER I KRAFT

I enlighet med 93 § i markanvändnings- och byggförordningen: KUNGÖRELSE OM ATT HELHETEN NYLANDSPLANEN 2050 TRÄDER I KRAFT Nylands landskapsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde 7.12.2020 (§ 128, § 129, § 130) bestämma med stöd av 201 § i markanvändnings- och bygglagen att den till helheten Nylandsplanen 2050 hörande och av Nylands landskapsfullmäktige 25.8.2020 (§ 20, … Läs mer

Norrby Ringväg- väglags marktäktslov

Norrby Ringväg-väglag ansöker enligt 4 § i marktäktslagen (555/1981) om tillstånd för tagande av marksubstanser. Verksamhetsplatsen är belägen på lägenheten R:nr 407-412-3-51 i Lappträsk. Den totala mängden marksubstanser som tas ä30000 m3 fast mått och tillstånd söks för 10 år. Marktäktsområdets totala yta är ca 0,6 ha, Det är fråga om ett gammalt grustäktsområde. Kungörelsen … Läs mer

Finansierings- och utvecklingscentralen för boende (ARA) kungörelse

År 2021 beviljar Finansierings- och utvecklingscentralen för boende (ARA) sammanlagt 0,9 miljoner euro understöd för boenderådgivningsverksamhet, om regeringen anger anslag i budgeten 2021 för detta syfte. Ansökan om anslag år 2021 är öppen från den 7.12.2020-15.1.2021. Mer information om understödet och hur man ansöker det finns på ARAs  webb-sidor: Information om understödet Ansökningarna bör vara … Läs mer