Kommunstyrelsens beslut gällande avgörande om planeringsbehov 1.11.2021

Kommunstyrelsens beslut gällande avgörande om planeringsbehov 1.11.2021 Kommunstyrelsen har den 1.11.2021 med sitt beslut godkänt avgörandet om planeringsbehov om att bygga en ny brandstation på ett ca 5000 m2 stort outbrutet område från fastighet Marieberg 407-405-7-115, längs med Lovisavägen Framläggande av beslut och handlingar Kommunstyrelsens beslut är framlagt till påseende i 30 dagar under besvärstiden … Läs mer

Utkastet till Nylandsprogrammet 2022–2025 framläggs offentligt 4.10–3.11.2021

Nylandsprogrammet är ett landskapsprogram som innehåller en vision för landskapet fram till år 2030 samt prioriteringar, mål och åtgärder gällande åren 2022–2025. Nylands landskapsstyrelse har 27.9.2021 godkänt att dokumenten går ut på remiss och framläggs offentligt 4.10–3.11.2021. Programmet har utarbetats av Nylands förbund i samarbete med NTM-centralen i Nyland, regionens kommuner, företag, utbildnings- och forskningsanstalter … Läs mer

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV VÄGPLANEN PÅ INFORMATIONSNÄTET

Förbättring av riksväg 6 vid Pukaro, Lappträsk, vägplan Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) uppgör en vägplan för Förbättring riksväg 6 vid Pukaro, Lappträsk. Vägplanens syfte är att förbättra anslutningsregleringarnas trafiksäkerhet och -flöde vid riksväg 6 och Koivistovägen anslutning. Utkasten till vägplanen presenteras mellan 13.10. – 29.10.2021 på informationsnätet på adressen: www.sitowise.com/fi/vt-6-pukaro-tiesuunnitelma. Områdets invånare, … Läs mer