Kommuninvånarenkät i anslutning till utarbetande av Lappträsk kommunstrategi

Lappträsk nuvarande kommunstrategi är i kraft t.o.m. den 31.5.2021. Under våren kommer kommuninvånare och aktörer i Lappträsk att på olika sätt delta i utarbetandet av den nya strategin. Deltagande workshops och olika undersökningar kommer att ordnas under våren. Fullmäktige har som avsikt att godkänna den nya strategin vid sitt möte den 26.5.2021. Till allra först … Läs mer

Den webbaserade tidsbokningen för coronavirusvaccinationer öppnades i Nyland – tidsbokningen för Lovisa och Lappträsk är inte ännu öppen

Lovisa stad meddelar 26.1.2021 Tidsbokningstjänsten för coronavirusvaccinationer har öppnats på adressen coronavaccinbokning.fi. Tjänsten är gemensam för kommunerna i Nyland och den fungerar enligt självbetjäningsprincipen. Vaccinationstiderna för Lovisa stad och Lappträsk kommun införs i tjänsten när tidtabellen blir klarare. Inledandet av massvaccinationerna beror på det när vi får tillräckligt med vacciner till Lovisa.   Syftet är att … Läs mer

MEDDELANDE OM VERKSTÄLLIGHETSFÖRBUD FÖR HELHETEN NYLANDSPLANEN 2050

Nylands landskapsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde 7.12.2020 (§ 128, § 129, § 130) bestämma med stöd av 201 § i markanvändnings- och bygglagen att den till helheten Nylandsplanen 2050 hörande och av Nylands landskapsfullmäktige 25.8.2020 (§ 20, § 21, § 22) godkända etapplandskapsplanen för Helsingforsregionen, etapplandskapsplanen för östra Nyland och etapplandskapsplanen för västra Nyland träder … Läs mer

Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan

Miljövårdsinspektören i Lovisa stad har 22.1.2021 fattat ett beslut med anledning av Suomen Kivisora Oy:s anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen (527/2014) om tillfällig krossning av sten som orsakar buller. Beslutet möjliggör att inleda verksamheten trots eventuellt sökande av ändring. Krossningsplatsen är vid ett byggprojekt på fastigheten 407-409-30-20 i Porlom, Lappträsk. Denna kungörelse och beslutet … Läs mer

Coronavaccinationerna har inletts för Lovisas och Lappträsk del

Coronavaccinationerna har inletts i de östnyländska kommunerna, vaccinationerna pågår åtminstone hela våren. Vaccinationerna genomförs enligt den nationella ordning som anges av THL. Tidtabellen påverkas av mängden vaccin i de vaccinpartier som anländer till Finland. Vaccinationstidtabellerna är riktgivande, noggrannare vaccineringstidtabeller görs upp vartefter vaccin blir tillgängligt. Läs mera här Massvaccinationerna kommer att inledas för 80 fyllda … Läs mer

Dialogpaus om Lappträsks framtid 10.2.2021 kl. 17.30 – 19.30, öppen för alla

Utarbetningen av Lappträsk kommuns strategi har inletts! Meningen är att fullmäktige godkänner den nya kommunstrategin på sitt sammanträde 26.5.2021. Strategin utarbetas tillsammans med kommuninvånare och andra aktörer. I samband med utarbetningen av strategin kommer en gemensam Dialogpaus att organiseras för kommuninvånarna. Dialogpaus är en modell som Sitra utvecklat för att föra en konstruktiv samhällsdebatt. Dialogpaus … Läs mer

Gemensam utvecklingspromenad – Minnesvänlig belysning för Lappträsk kyrkby

Lappträsk kyrkby utvecklas för att vara minnesvänlig. Vi har fått finansiering från miljöministeriet för planering av en minnesvänlig belysning. Planeringen börjar med en gemensam utvecklingspromenad måndagen den 1.2.2021 kl 16.00. På promenaden kontrollerar vi tillsammans med kommuninvånarna vilka saker som bör beaktas vid planeringen av belysningen. Promenaden börjar från daghemmets parkeringsplats (Klockarstigen 5), promenaden varar … Läs mer

Tallmogårdens verksamhet har upphört

Tallmogårdens verksamhet har upphört. Klienter och personal har flyttat till den nya enheten av effektiverat serviceboende Mainiokoti Klockaren (adress: Fredsbyvägen 3). Mainiokoti Klockaren vårdaren tfn. 050 3317 244 eller 040 5265 765 Chef för enheten, Kaarina Lücke tfn. 040 630 2991

Anmäl dig till planeringsgruppen av den nya konditionssalen

Hej du aktiva lappträskbo! Kommunens nya konditionssal är färdig och nu planeras det att skaffa apparater och redskap. Har du en vision hur konditionssalen ska inredas? Anmäl dig till planeringsgruppen senast den 20.1.2021: kristiina.tikkala@lapinjarvi.fi