GODKÄNNANDE AV DETALJPLANEÄNDRING

Fullmäktige i Lappträsk har den 5.6.2024 § 11 godkänt Husulabackens detaljplaneändring. Beslutsprotokollet kommer att finnas framlagt till påseende på kommunens webbplats från och med den 10.6.2024. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet har lagts ut på det allmänna datanätet. Tidsfristen för överklagande är 30 dagar från dagen för delgivningen.

7.6.2024

Lappträsk kommun

Protokollsökning