ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

Lapinjärven valtuuston on 5.6.2024 § 11 hyväksynyt Husulanmäen asemakaavan muutoksen. Päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä 10.6.2024 alkaen kunnan kotisivuilla. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista lukien.

7.6.2024

Lapinjärven kunta

Pöytäkirjahaku