Kuulutus: Ristisillan asemakaavan muutos ja laajennus

Lapinjärven tekninen lautakunta on kokouksessaan 8.12.2020 § 67 hyväksynyt otsikossa mainitun kaavamuutoksen ja -laajennuksen vireilletulon ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) MRL 63 § mukaisesti. Kunnan tavoitteena on päivittää Ristisillantien alueen nykyinen asemakaava ja laajentaa sitä samalla itään sekä länteen päin. Alueesta on tarkoitus muodostaa vetovoimainen kokonaisuus yrityselämän tarpeisiin hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat … Lue lisää

KUULUTUS UUSIMAA-KAAVA 2050 -KOKONAISUUDEN VOIMAANTULOSTA

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § mukainen KUULUTUS UUSIMAA-KAAVA 2050 -KOKONAISUUDEN VOIMAANTULOSTA Uudenmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 7.12.2020 (§ 128, § 129, § 130) määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla Uudenmaan maakuntavaltuuston 25.8.2020 (§ 20, § 21, § 22) hyväksymien Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuuteen kuuluvien Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan, Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan ja Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin … Lue lisää

Norrby Ringväg – tiekunnan maa-aineslupa

Norrby Ringväg- tiekunta hakee maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiselle. Toiminta sijoittuu Lapinjärvelle kiinteistöille RN:o 407-412-3-51. Otettavan maa-aineksen määrä on yhteensä 30 000 kiinto-m3 ja lupaa haetaan 10 vuodeksi. Ottoalueen kokonaispinta-ala on n. 0,6 ha ja ottamisala 1,62 ha. Kysymyksessä vanha soranottoalue. Kuulutus ja hakemusasiakirjat liitteineen pidetään nähtävillä 10.12.2020-18.1.2021 Lapinjärven kunnan sähköisellä ilmoitustaululla … Lue lisää

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kuuluttaa

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuonna 2021 yhteensä 0,9 miljoonan euron edestä avustuksia asumisneuvojatoimintaan, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2021 talousarviossa tarkoitukseen määrärahavaltuuden. Vuoden 2021 määräraha koskeva haku on auki 7.12.2020- 15.1.2021. Lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta löytyy ARAn sivuilta: http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Avustus_asumisneuvontatoimintaan Hakemukset tulee toimittaa ARAlle määräpäivään mennessä osoitteeseen: Vesijärvenkatu 11 A, PL 30, 15141 Lahti … Lue lisää