Kuulutus ympäristölupapäätöksestä

Askolan rakennus- ja ympäristöjaosto on 30.5.2024 § 42 myöntänyt Markku Kantolalle muutokset ympäristölupaan Myrskylässä tilalla Kapsa (504-405-23-169). Luvan kiinteistötiedot on päivitetty, lupamääräyksiä on muutettu voimassa olevaa maa-aineslupaa vastaaviksi, toiminta-aikoja on lyhennetty perjantaisin, määräyksiä meluvallin rakentamisesta on lievennetty, melutarkkailua on lisätty ja luvan voimassaoloaika on muutettu toistaiseksi voimassa olevaksi. Lisäksi myönnettiin lupa ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesti toiminnan aloittamiseen lupapäätöstä noudattaen 2000 € vakuutta vastaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Tämä päätöskuulutus on julkaistu 6.6.2024. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen julkaisemisajankohdasta. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla
Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta ja viimeinen muutoksenhakupäivä on 15.7.2024.

Kuulutus on nähtävillä Askolan, Myrskylän ja Lapinjärven kuntien verkkosivuilla 6.6.-15.7.2024.

Kuulutus ja päätösasiakirjat ovat lisäksi nähtävillä 6.6.-15.7.2024 osoitteessa www.julkipano.fi.
Lisätietoja 4.7.2024 saakka: ympäristönsuojelusihteeri Laura Tudeer, etunimi.sukunimi@askola.fi,
040 7639 420.

Askolan rakennus- ja ympäristöjaosto