Kungörelse om beviljat miljötisstånd

Byggnads- och miljösektionen i Askola har 30.5.2024 § 42 beviljat Markku Kantola ändringar av miljötillstånd på fastigheten Kapsa i Mörskom (504-405-23-169). Fastighetsuppgifterna i tillståndet har uppdaterats, tillståndsbestämmelserna har ändrats så att de motsvarar det gällande marktäktstillståndet, öppettiderna på fredagar har förkortats, bestämmelserna om byggande av
bullervall har lindrats, bullerövervakningen har utökats och tillståndets giltighetstid har ändrats så att det gäller tills vidare. Därtill beviljades tillstånd enligt § 199 i miljöskyddslagen för att mot
säkerhet inleda verksamheten med iakttagande av tillståndsbeslutet trots att en eventuell ändring söks. För ovan nämnda tillståndet ska den sökande ställa en säkerhet på 2 000 euro.

Den här kungörelsen har publicerats på kommunens webbplats 6.6.2024. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades. Beslutet får överklagas
genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärstiden är 30 dygn och besvären ska lämnas in senast 15.7.2024.

Kungörelsen hålls framlagd på Askola kommuns, Mörskom kommuns och Lappträsk kommuns webbplatser 6.6-15.7.2024. Därtill hålls kungörelsen och beslutsdokumenten framlagda 6.6-
15.7.2024 på adressen www.julkipano.fi.

Mer information fram till 4.7.2024: miljövårdssekreterare Laura Tudeer,
fornamn.efternamn@askola.fi, 040 763 9420

Byggnads- och miljösektionen i Askola kommun