Besvär över det beslut som fattats av miljötillståndsförvaltningen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland 6.2.2024

Tillståndssökande Lappträsk kommun har inlämnat besvär till Vasa förvaltningsdomstol över beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland 6.2.2024 nr 28/2024. Beslutet gäller ändring av verksamhet vid Kyrkobys avloppsreningsverk samt inledande av verksamhet oberoende av överklagande, Lappträsk.

Offentlig kungörelse

Liite Bilaga