Utredningen om sammanlagning av kommuner i Östra Nyland samt Lovisas och Lappträsks sammanslagningsutredning är färdiga

Den på sex östnyländska kommuners vägnar uppgjorda sammanslagningsutredningen är färdig. I utredningen har deltagit Borgå och Lovisa städer samt Sibbo, Askola, Lappträsk och Mörskom kommuner.

Utredningen och utkast till samarbetsavtalet som uppgjorts på basen av utredningen behandlas av kommuner i början av år 2015. Kommunerna har kommit överens om, att alla kommuner behandlar utredningen och utkastet till avtal på fullmäktigemöten som hålls samtidigt onsdag 4.3.2015 kl. 18.00.

På dessa fullmäktigemöten bör kommunerna besluta om de är med och förhandlar om det slutliga samgångsavtalet. Enligt den preliminära uppskattningen tar kommunerna ställning till det slutliga samgångsavtalet under hösten 2015.

På samma fullmäktigemöte fattar fullmäktige i Lappträsk även beslut om kommunens skall fortsätta samgångsförhandlingarna med Lovisa stad. Utredningen om sammanslagning mellan Lovisa och Lappträsk blev färdig i december 2014.

Kommuninvånare i Lappträsk kan ge skriftliga kommentarer gällande utredningarna och avtalsutkasten. Åsikterna riktas till kommunfullmäktige och sänds under adressen Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk eller per e-post kunta@lapinjarvi.fi . Åsikterna skall vara oss till handa senast 13.2.2015 kl. 12.00.

Bifogat utredning om samgång i Östra Nyland och utkast till samgångsavtal samt utredning om samgång av Lovisa och Lappträsk jämte utkast till samgångsavtal. Utredningarna och samgångsavtalen finns även till påseende i samservicepunkten i Lappträsk kommunkansli.

 

Utredning om sammanslagning av kommuner i Östra Nyland (sammandrag)

Slutrapport (på finska)

Utkast till samgångsavtal (på finska)

Lovisa-Lappträsk slutrapport 

Utkast till sammanlagningsavtal Lovisa-Lappträsk