Marktäktslov för Matti Viren Oy

Beslut enligt marktätslagen / marktätslov

Lovisas byygnads- och miljönämnd har 8.10.2020 § 61 fattat ett beslut  enligt marktäktslagen (555/1981) § 4 om marktäktslov för Matti Viren Oy i Lappträsk i Porlom.

Martäktsområdet är på fastigheterna  Santala 407-409-12-8 och Santala 2 407-409-12-35, i Porlom, address Porlomvägen 691.

Denna kungörelse och beslutet hålls framlagda 16.10.-23.11.2020 på Lappträsk kommuns webbplats på adressen www.lapinjarvi.fi. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades dvs. 23.10.2020.

Det här beslutet kan överklagas genom att anföra besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol senast 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Närmare anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet. Besvärstiden upphör 23.11.2020.

 Ytterligare upplysningar ger miljövårdsinspektör Maija Lehtomäki, tfn 040 777 3460, e-post: maija.lehtomaki@loviisa.fi.

Bilaga till protokollet