Resultat av kommuninvånarenkäten

Kommuninvårenkäten som utfördes i Lappträsk kommun under sommaren fick totalt 148 svar. Ur svaren framgick att kommuninvånarna till stor del är positivt inställda till det arbete som görs i Lappträsk och att människorna trivs i kommunen men att det även finns utrymme för förbättring inom vissa områden. Ur sådana här enkäter kan man inte dra några alltför långsökta och konkreta slutsatser men de ger ändå en bra fingervisning om hurudant läge och hurudan stämning som råder i kommunen. Svaren är riktgivande och behandlas också som sådana. Om man vill lyfta fram några huvudpunkter som ofta dök upp i svaren så kan man konstatera att det som de flesta är missnöjda med är vägarnas dåliga skick och bristen på ordentlig kollektivtrafik. Många oroar sig även naturligtvis över indragandet av diverse tjänster och hoppas på att servicen i kommunen kan förbli på åtminstone nuvarande nivå. En stor del av invånarna känner också att de vill påverka och delta i utvecklandet av kommunen men de vet inte hur de ska gå till väga, så här måste kommunen bli bättre på att informera invånarna om deras möjligheter. Invånarna vill också se konkreta resultat av att Lappträsk kommun siktar på att vara en människo-orienterad kommun och fortsätter att vara det också i framtiden.

Petter Lindroos

Rapport.