Meddela oss om kompostering senast 1.1.2023

Blanketten för komposteringsanmälan har publicerats på Kymmene avfallsnämnds webbplats.

Meddela avfallshanteringsmyndigheten om kompostering om du komposterar bioavfallet från köket på bostadsfastigheten. Anmälningsskyldigheten omfattar även fritidsfastigheter och grundar sig på avfallslagstiftningen. Gör ingen anmälan om du bara komposterar trädgårdsavfall. Blanketten för komposteringsanmälan finns på Ärendehantering – Kymmene avfallsnämnd (kymenjatelautakunta.fi).

Vi börjar behandla inkomna anmälningar under hösten 2022. Uppgifterna i anmälningarna lagras i avfallshanteringsmyndighetens kompostregister. Med hjälp av registret följer vi upp återvinningen av avfall och kan komma att rapportera uppgifter vidare till exempel till statliga myndigheter i enlighet med avfallslagen.

Nya avfallstaxor börjar gälla 1.7.2022

På sitt möte 25.5.2022 fattade Kymmene avfallsnämnd beslut om nya avfallstaxor från och med 1.7.2022. Taxorna gäller avfallstransporten i Kouvola, Itis, Kotka och Mäntyharju samt taxan för mottagningsavgift på Keltakangas avfallscentral.

Tömningstaxorna för restavfallskärlen höjs i genomsnitt med 7,0–8,4 procent. Höjningarna beror på att bränslekostnaderna och den allmänna kostnadsnivån ökat. Du hittar de nya taxorna i Kymmene avfallsnämnds mötesprotokoll från 25.5.2022: Kymen jätelautakunta 25.5.2022 pöytäkirja – Kymmene avfallsnämnd (kymenjatelautakunta.fi). Taxorna justeras nästa gång redan i årsskiftet för att vi ska kunna reagera på eventuella kostnadsändringar i en eller en annan riktning.

Avfallshanteringsbestämmelserna uppdateras – mer flexibilitet i tömningsintervallerna

Arbetet för att uppdatera Kymmene avfallsnämnds avfallshanteringsbestämmelser pågår. Målet är att lägga fram ett utkast i höst och att de nya bestämmelserna ska träda i kraft 1.1.2023. Omarbetningen beror på ändringar i avfallslagstiftningen. Dessutom vill vi erbjuda lite mer flexibilitet i valet av längden på tömningsintervallerna av rest- och bioavfallskärlen.

Separat insamling av bioavfall för egnahemshus

Vi planerar att med stöd av avfallslagen börja med separat insamling av bioavfall från egnahemshus och parhus i centralorterna för Kouvola, Kotka och Fredrikshamn 1.5.2024. I samband med omarbetningen av avfallshanteringsbestämmelserna kan skyldigheten till separat insamling senare komma att utökas även till mindre tätorter. Du kan ha ett eget bioavfallskärl eller ett som är gemensamt för flera fastigheter.

Om du komposterar ditt bioavfall själv eller i en kompostbehållare som du delar med grannarna, behöver du inte ansluta dig till den separata insamlingen. Kymenlaakson Jäte Oy ger komposteringsrådgivning vid behov. Komposteringsinspektioner kan komma att utföras av avfalls- eller miljöskyddsmyndigheten.

Mer information:

Katja Kangas, avfallshanteringschef, tfn 020 615 8143, katja.kangas(at)kouvola.fi, www.kymenjatelautakunta.fi/sv