Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan

Miljöchefen i Lovisa stad har 18.7.2022 fattat ett beslut (YL-12-434-2022-7) med anledning av Lappträsk kommunsanmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen (527/2014) om en tillställning som tillfälligt orsakar buller. Beslutet möjliggöratt inleda verksamheten trots eventuellt sökande av ändring.

Buller orsakas av filmtillställningar och ett musikevenemang som ordnas i Kapellparken (Kapellgränd 1-3) fredag 12.8.2022 och lördag 13.8.2022.

Denna kungörelse och beslutet hålls framlagda 20.7–26.8.2022 på Lappträsk kommuns webbplats på adressen www.lapinjarvi.fi. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades dvs. 27.7.2022.

Det här beslutet kan överklagas genom att anföra besvär till Vasa förvaltningsdomstol senast 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Närmare anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet. Besvärstiden upphör 26.8.2022.

Ytterligare upplysningar ger miljöchef Heidi Lyytikäinen, tfn 0440 555 373, e-post: fornamn.efternamn@loviisa.fi.

Beslut 18.7.2022 Parkfesten Lappträsk