LAPPTRÄSK KOMMUN Söker en deltids (60 %) vikarie för vår KOSTSERVICECHEF i ett tidsbundet arbetsförhållande.

Kostservicechefens uppgifter:

– Förmansuppgifter inom kostservice och städning
– Uppgörande av budget och definierande av resultatmålsättningar inom givna ramar, delande av budgeten i månadsvisa budgeter per verksamhetsställe och resultatuppföljning på månads- och årsbasis, rapportering
– Verksamhetsplanering för kostservicen
– Planering av matlistor
– Systematisering av specialdieter
– Planering och styrning av inköpsutbudet/produktutbudet
– Ibruktagande av en gemensam recepthelhet och övervakande av användningen
– Organiserande av arbetet
– Vid behov konkurrensutsättning och upphandlingsavtal för livsmedel, tillbehör, transportavtal o.s.v., deltagande i upphandlingsringsverksamhet
– Personalförvaltning (rekrytering, initiering, semesterplanering, vikariearrangemang, skiftesuppföljning, skapande av ett system för utjämnande av arbetstiden, definierande av uppgiftsbeskrivningarna, utvecklingssamtal)
– Uppgörande av utbildningsplan
– Övervakande att givna direktiv och instruktioner följs
– Behovsbestämning av maskiner och apparater, eventuell konkurrensutsättning och upphandlingsavtal
– Uppdatering av egenövervakningsplanen och –praxisen samt övervakning av efterföljandet
– Kontakt med interna kunder, organisering och genomförande av kundträffar
– Uppgörande av interna avtal/servicebeskrivningar, produktprissättning
– Skapande av system för kundrespons och genomförande av kundenkät t.ex. en gång per år eller enligt överenskommelse
– Samarbete med olika parter (hälsomyndigheter, underleverantörer o.s.v.)
– Vikarierande på de olika verksamhetsställena enligt behov.
– Vi värdesätter god kännedom om kosthållning och städning.

Kostservicechefen lyder under tekniska direktören. Lön enligt tekniska kollektivavtalet. Sökanden kan ge egna löneanspråk. Övriga förmåner i enlighet med tekniska kollektivavtalet. Prövotiden är 4 månader.

Platsen besätts så fort som möjligt efter att lov beviljats av kommunstyrelsen och arbetsavtalet gäller till 6.8.2017.

Tekniska direktören Mauri Kivelä svarar på frågor gällande uppgiften som kostservicechef, mauri.kivela@lapinjarvi.fi eller 044 720 8652.

Ansökningarna riktas till Lappträsk kommun/tekniska väsendet, Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPPTRÄSK, märk kuvertet med ”Kostservicechef”.

Ansökningarna ska vara oss till handa senast 18.10.2016 kl. 13.00.

Lappträsk 6.10.2016

 

Mauri Kivelä

teknisk direktör