Kungörelse, anmälan om djurstall

Lovisa stads byggnads- och miljönämnd har mottagit en anmälan i enlighet med miljöskyddslagen (527/2014) och miljöskyddsförordningen (713/2014) om ett djurstall. Anmälan gäller en tillbyggnad till djurstallet för mjölkkor.

Sökanden

Maatalousyhtymä Järvinen Aaro, Järvinen Oskar ja Järvinen Riitta
Suplikvägen 63
07820 Porlom
FO-nummer: 3183201

 Verksamhetens placering

Lappträsk kommun, Porloms by
Kumpulagränden 53
07820 Porlom
Fastighetens rnr 407-409-32-59

 Sammanfattning

Maatalousyhtymä Järvinen Aaro, Järvinen Oskar ja Järvinen Riitta planerar att utöka mjölkproduktionen.

För närvarande finns det ett kostall på fastighet Niskavuorenlisä. Kostallet har 90 mjölkkor och 86 kvigor och kalvar samt två avelstjurar. En del av kvigorna finns i hyrstall.

Enligt planen ska lantbruksföretagarna bygga ett nytt lösdriftsstall för mjölkkor och ett kalvstall för småkalvar under sex månader på fastighet Kumpula (Rnr 407-409-32-59, adress Kumpulagränden 53, 07820 Porlom) som ligger två kilometer från Niskavuorenlisä.

Det nya lösdriftsstallet ska ha plats för 210 kor och ett kalvstall för 60 kalvar under sex månader.

Det är meningen att uppföda kvigorna på gården Niskavuorenlisä. Antalet kvigor mellan 6–24 månader uppgår till cirka 120. Gården Niskavuorenlisä har flytgödselbehållare på 1 100 m3 och 350 m3 samt ett fastgödsellager på 1 700 m3.

Mjölkkorna flyttas i fortsättningen till det nya lösdriftsstallet på fastighet Kumpula. Intill det nya lösdriftsstallet byggs en ny flytgödselbehållare på 5 000 m3 och ett täckt fastgödsellager på 1 756 m3.

Dessutom ska man använda den flytgödselbehållare på 1 500 m3 som finns på fastighet Niskavuorenlisä som ligger två kilometer från fastighet Kumpula. Årligen uppstår det cirka 1 000 m3 tvättvatten från mjölkningsmaskinerna och övriga tvättvatten, och pressafterna från plansilorna leds genom uppsamlingsbrunnen till flytgödselbehållaren.

Kungörelsen och ansökningshandlingarna jämte bilagor finns framlagda 22.3.-2.5.2022 på Lappträsk kommuns webbplats https://www.lapinjarvi.fi/sv/framsida/.

Med anledning av ansökan har sakägarna, det vill säga de vilkas rätt eller fördel ärendet kan tänkas beröra, möjlighet att framställa en anmärkning. Också personer och sammanslutningar som inte representerar sakägare har rätt att uttrycka sin åsikt.

Eventuella anmärkningar och åsikter ska lämnas in senast 2.5.2022 per post till adressen Lovisa stad, byggnads- och miljönämnden, PB 11, 07901 Lovisa, eller elektroniskt till adressen ymparisto@loviisa.fi.

Lovisa stads byggnads- och miljönämnd granskar miljötillståndsansökan och fattar på basis av denna ett tillståndsbeslut i enlighet med miljöskyddslagen.

Tilläggsuppgifter om ansökan och behandlingen ges av:

Maija Lehtomäki, tfn 040 777 34 60 eller ymparisto@loviisa.fi.

Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad

Allekirjoitussivu

ARK_Biokaasulaitos Asemointiluonnos

Biokaasulaistksen suunnitelma kuulutukseen

Biokaasulaitoksen toteutussuunnitelma Maatalousyhtymä Järvinen Aaro

ELÄINSUOJIEN ILMOITUSLOMAKE

Järvinen_asema

Järvinen_biokaasureaktori

Järvinen_laakasiilo

Järvinen_lantala

Järvinen_ls

Järvinen_pihatto

Järvinen_vasikkala

Lantamäärälaskelma

Liite 1 Yleiskuvaus

Sijaintikartta Kumpula