Kommunens sommararbetsunderstöd 2017

Kan sökas av företag, föreningar och lantbruksföretagare från Lappträsk t.o.m. den

26.6.2017. Understödets storlek är 170 € per sysselsatt ungdom från Lappträsk.

Kommunen har reserverat medel för att underlätta sommarsysselsättningen för 10

ungdomar. Ansökningarna behandlas i den ordning som de riktas till kommunen.

Tilläggsuppgifter om villkoren för beviljande av understöd och ansökningsblanketter

erhålls från kommunkansliet,puh 019-510 860. Den sökande meddelas om

möjligheten att erhålla understöd senast t.o.m. den 30.6.2017.

Ansökningsblanketter och bilagor

Lappträsk 11.5.2017

Lappträsk kommun