Kandidatnominering i kommunalvalet år 2012

Enligt 10 § kommunallagen och 145 § vallagen meddelas, att det i kommunalvalet, som den 28 oktober 2012 förrättas i Lappträsk kommun väljs 21 fullmäktigeledamöter och ett stadgat antal ersättare för fullmäktigeledamöterna.

På basen av 34 § vallagen har centralvalnämnden fastställt att kandidatansökningarna och övriga handlingar gällande uppställandet av kandidater bör tillsällas centralvalnämndens sekreterare Susanne Sjöblom i Lappträsk kommunkansli den 17 september 2012 kl. 9-17 eller den 18 september 2012 kl. 9-16.

Kandidatansökningarna skall lämnas in senast 18.9.2012 kl. 16, och kan också per post sändas till centralvalnämnden under adressen Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk, men också i det fallet bör ansökningarna vara framme inom den tidigare nämnda utsatta tiden.

Valombud, till vilka centralvalnämnden enligt 36 § 3 moment vallagen framställt anmärkningar, har rätt att senast 26.9.2012 före kl. 16 göra härav föranledda rättelser samt komplettera kandidatansökan och till den bifoga handlingar. Inom samma tid har valombuden rätt att göra behövliga justeringar gällande kandidatens namn, titel, yrke eller befattning eller hemkommun.

Återtagande av kandidatansökan, som avses i 40 § 2 moment vallagen, bör av valombudet göras skriftligen till centralvalnämnden senast 27.9.2012 kl. 12.

Lappträsk 30.8.2012

Centralvalnämnden i Lappträsk kommun