Fullmäktige sammanträder 8.6.2022 kl.18.00 i ungdomsföreningshuset Valola

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 8.6.2022 med början kl. 18.00 i ungdomsföreningshuset Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimoböle. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 13.6.2022-19.7.2022.

Fullmäktigemötet är öppet för allmänheten.

Kaffeservering fr.o.m. kl. 17.30. Välkommen att diskutera aktuella frågor med kommundirektören och sektordirektörerna före mötets början.

Lappträsk 1.6.2022
Päivi Lempiö
Fullmäktiges ordförande