Beslut enligt miljöskyddslagen om anmälningspliktiga djurstall

Miljövårdsinspektören i Lovisa stad har 3.6.2022 fattat ett beslut med anledning av jordbrukssammanslutningens anmälan enligt 115 § i miljöskyddslagen (527/2014) om djurstall. Meningen är att bygga en ny ladugård för mjölkkor och små  kalvar. Beslutet möjliggör att inleda verksamheten trots eventuellt sökande av ändring.

Verksamheten ska placeras på Kumpulagränd i Porlom, på fastigheten 434-480-3-2, i Lappträsk.

Denna kungörelse och beslutet hålls framlagda 6.6.2022 på Lovisa stads webbplats på adressen www.loviisa.fi. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades dvs. 13.6.2022.

Det här beslutet kan överklagas genom att anföra besvär till Vasa förvaltningsdomstol senast 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Närmare anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet. Besvärstiden upphör 13.6.2022.

 Ytterligare upplysningar ger miljövårdsinspektör Maija Lehtomäki, tfn 040 777 3460, e-post: fornamn.efternamn@loviisa.fi.

Lupapäätös Järvinen 3.6.2022

Liite 3 Yleiskuvaus

Liite 4 Sijaintikartta Kumpula

Liite 5 Järvinen_asema

Liite 6 Järvinen_pihatto

Liite 7 Järvinen_vasikkala

Liite 8 Järvinen_lantala

Liite 9 Järvinen_ls

Liite 10Lantamäärälaskelma

Liite 11 Järvinen_biokaasureaktori

Liite 12 Biokaasulaistksen suunnitelma kuulutukseen

Liite 13ARK_Biokaasulaitos Asemointiluonnos

Liite 14 Järvinen_laakasiilo

Liite 15 Lisäselvitys hakemukseen 27.4.2022

Liite 16 Vastine muistutukseen 3.5.2022_Hävitetty