Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan

Miljövårdsinspektören i Lovisa stad har 26.11.2020 fattat ett beslut med anledning av Porlom gårds anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen (527/2014) om tillfälligt arbete som orsakar buller. Beslutet möjliggör att inleda verksamheten trots eventuellt sökande av ändring.

Arbetet gäller krossning av sten på Porlom gårds område, vid Mäkijärventie, i Lappträsk. På området bedrivs täktverksamhet.

Denna kungörelse och beslutet hålls framlagda 27.11.2020–4.1.2021 på Lovisa stads webbplats på adressen www.loviisa.fi. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades dvs. 4.12.2020.

Det här beslutet kan överklagas genom att anföra besvär till Vasa förvaltningsdomstol senast 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Närmare anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet. Besvärstiden upphör 4.1.2021.

 Ytterligare upplysningar ger miljövårdsinspektör Maud Östman, tfn 0440 555 413, e-post: fornamn.efternamn@loviisa.fi.

päätös 26.11.2020_Porlammin kartano