Servicenivån för avfallshanteringen 2023–2024 och avfallstaxan från och med januari 2023 är under beredning hos Kymmene avfallsnämnd.

I servicenivån för avfallshanteringen fastställs de avfallshanteringstjänster som erbjuds invånarna i kommunerna inom Kymmene avfallsnämnds område samt tjänsternas nivå. Dessa tjänster förändras i och med ändringen av avfallslagstiftningen. Avfallstransportsystemet förändras till kommunal transport, dvs. transport som ordnas av Kymenlaakson Jäte Oy, med avseende på bio- och förpackningsavfall (i Pyttis även slutavfall) i alla kommuner i juli 2023. Den separata insamlingen av bioavfall börjar under 2024 även från egnahems- och parhus i Kouvola, Kotka och Fredrikshamn centralorter. Kompostering är ett alternativ till att ansluta sig till den separata insamlingen av bioavfall. Förändringar föreslås även för ekopunktsnätverket. Invånarnas önskemål beaktas bl.a. genom att öka antalet plastinsamlingspunkter.

Kymmene avfallsnämnds föreslagna avfallstaxa gäller avfallsavgifter som tas ut från invånarna i Fredrikshamn, Itis, Kotka, Kouvola, Lappträsk, Miehikkälä, Mäntyharju, Pertunmaa, Pyttis och Vederlax. I förslaget preciseras taxan ytterligare. Ändring av ekoavgift-benämningen till grundavgift för avfallshanteringen föreslås för alla kommuner. Grundavgiftens belopp har varierat kommunvis. Nu föreslås det att avgiften skulle vara densamma för lägenheter i samma avgiftsklass oberoende av kommun. Endast två avgiftsklasser föreslås istället för de tidigare tre. Bostäder i husbolag och småhus skulle i fortsättningen ingå i samma avgiftsklass. Dessutom skulle grundavgiften som debiteras i samband med tömningen av avfallskärl i Kotka övergå till separat fakturering, vilket redan tidigare varit fallet i andra kommuner. Nämndavgiften skulle övergå till att omfattas av grundavgiften i alla kommuner, när den i Kouvola, Itis och Kotka har inkluderats i avfallskärlets tömningsavgifter. Avfallskärlets tömningsavgifter blir mindre för t.ex. plastförpackningar och bioavfall. Tömningsavgifterna för avfallskärl gäller Itis, Kotka, Kouvola och Mäntyharju, som för närvarande har kommunal avfallstransport, dvs. avfallstransport som ordnas av Kymenlaakson Jäte Oy. Avfallstaxan grundar sig på motiveringsdelen och olika avfallsavgiftstabeller.

För områdets invånare och andra parter reserveras möjlighet till att uttrycka sin åsikt i ärendet. Dokumenten kan ses på Kymmene avfallsnämnds webbplats   https://www.kymenjatelautakunta.fi/sv/kymmene-avfallsnamnd-informerar-3/

Skriftliga ställningstaganden ska lämnas in till Kymmene avfallsnämnd senast 18.11.2022 kl. 12.00 på adressen: Kymmene avfallsnämnd / Kouvola stad, PB 85, 45100 Kouvola eller kymenjatelautakunta@kouvola.fi

Mer information fås av avfallshanteringschef Katja Kangas, tfn 020 615 8143, katja.kangas(at)kouvola.fi