Beslut enligt miljöskyddslagen

Sökande               Jordbrukssammanslutning Pockar gård

Dnr                         ESAVI/26333/2022

Beslutsnr             334/2022

Ärende                 Ändrande av miljötillståndet för djurskydd och miljötillstånd för biogasanläggning, Lappträsk

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 10.11-19.12.2022 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.