Regionförvaltningsverkets beslut 5.1.2021

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller utomhus inom kommunerna i Helsingfors och Nylands sjuk-vårdsdistrikt.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 (tio) personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att man för att trygga sä-kerheten i dem följer undervisnings- och kulturministeriets och In-stitutet för hälsa och välfärds anvisning från den 21 september 2020 (bilaga 1).

Det här föreläggandet är i kraft under tiden 11.1.2021–31.1.2021.

Läs hela beslutet här: ESAVI päätös TTL 58 § HUSalue 1101-31012021_SV. FINAL

Bilaga 1 anvisning UKM_THL