Pressmeddelande: Lappträsk kommuns bokslut 2022

Resultatet visar ett överskott i Lappträsk

Bokslutet för år 2022 behandlades på kommunstyrelsens möte måndagen den 27.3.2023. Resultatet för 2022 är bra, med ett överskott på cirka 519 000 euro. Skatteintäkterna uppgick till ett berömvärt belopp, 10,1 miljoner euro, vilket är ca 500 000 euro bättre än beräknat. Åtgärderna i det ekonomiska balanseringsprogrammet har fortsatt att genomföras och dessutom fortsatte staten att kompensera för kommunernas coronakostnader år 2022 med bidrag, de direkta coronakostnaderna för Lappträsk har täckts med bidrag (ca. 190 000 euro). Rörelsekostnaderna ökade med cirka 2,9 % under året jämfört med föregående år, tillväxten var måttlig med tanke på den allmänna prisökningen.

Koncernbokslutet i Lappträsk visade ett överskott på cirka 399 000 euro, vilket förstärkte det ackumulerade överskottet i balansräkningen.

Under året har lånen amorterats med ytterligare återbetalningar på ränteförfallodagen och lånebeloppet har därmed minskat till nivån 621 euro per invånare, vilket för närvarande är långt under det nationella genomsnittet (3 363 euro per invånare på hela landets nivå). Man har således samtidigt förberett för investeringen i reningsverket för de kommande åren, med planer på att öka den långsiktiga finansieringen.

– Ett klart överskottsresultat är bra, särskilt i den här utmanande verksamhetsmiljön. Jag är särskilt nöjd med den kraftiga minskningen av kommunens lånebestånd, som ger utrymme för investeringar de kommande åren, säger Kim Jordas, kommunstyrelsens ordförande.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var folkmängden i Lappträsk 2 519 personer i slutet av december, dvs. 61 färre än året innan. Naturlig folkminskning förklarar ungefär hälften av befolkningsminskningen.

Det relativa arbetslöshetstalet i Lappträsk var 9,0 % i slutet av december, arbetslösheten minskade med 2 procentenheter från året innan. Det som är bra är att det inte finns någon arbetslöshet bland personer under 25 år i Lappträsk. I slutet av året är arbetslösheten i Lappträsk lägre än genomsnittet för Nyland (9,6 %).

– Det är verkligen glädjande att kommunens resultat för 2022 visade ett klart överskott. Ett bra resultat kommer att säkerställa en högklassig verksamhet och tillhandahållande av tjänster också i framtiden. Dessutom sjönk arbetslösheten markant. Det är bra att fortsätta utveckla kommunen, säger kommundirektör Jarkko Sorvanto.

 

 

För mer information, kontakta

kommunstyrelsens ordförande Kim Jordas, tel. 0400 720 690

kommundirektör Jarkko Sorvanto, tel. 044 720 8655

ekonomichef Christina Bosas, tel. 044 709 5874