Porlom Andelsmejeri

Porlom Andelsmejeri i Lappträsk Porlom är södra Finlands enda fungerande ysteri, ett självständigt andelslag och ägs av mjölkproducenterna. Andelslaget med långa traditioner är grundat redan år 1920. Företagets huvudprodukter är emmentalost, som har tillverkats från början när företaget grundades samt rivna ostar, ostskivor och smältost.

Porlom svartstämplade emmentalost är känd runt hela Finland och den exporteras också utomlands.

Äran för mejeriets grundande i Porlom går till gårdens sveitsiska arrendator Gotfrid Gerner. Porlom gårds mejeri verkade i 65 år ända till 1946, då den blev medlem av Porlom Andelsmejeri. Porloms första bolagsmejeri grundades år 1894. Strax därefter grundades Tyyskänmäki mejeri och senare ett bolagsmejeri på nuvarande Andelsmejeriets plats.

År 1913 diskuterades det kraftigt första gången om grundande av Porlom Andelsmejeri. Då tanken om ett andelsmejeri inte fick tillräckligt med stöd beslöt Kaarlo Vuorenalho, Ilmari Myyrä och Kalle Vähämartti i en diskussion att grunda ett bolagsmejeri. Största delen av deras avtal var muntliga för då litade man på karls ord. De tre männens bolagsmejeri köpte en tomt av byns samfällighet där man byggde en ostkällare och ett mejeri.

Fem år efter att bolagsmejeriet grundades diskuterade man igen om att grunda ett andelsmejeri. När skogsbruksekonominvärdet steg och blev en finansiär i jordbruksprojekten blev det nödvändigt att grunda mejerier. Andelsmejeriets grundande möte hölls 20.1.1920 vid en tid då de värsta såren just hade läkts efter nationalkriget och ny utveckling kunde börja. Efter kriget var det naturligt att mejeriernas centralaffär Valio hjälpte mejerier som råkat i trångmål med förskottsbetalning.

Valios möjligheter att hjälpa var förstås begränsade och därför drabbades mejerierna av en hård gallring. Porlom fick inget förskott och andelsmejeriet hotades att upphöra. Det kunde man inte godkänna i Porlom att deras enda industrimejeri skulle sluta. Efter långa sega förhandlingar grundades det på orten en egen exportrörelse.

På 1950-talet började en stor krisperiod för jordbruket och medförde att det blev ödesdigert för många mejerier. Rationaliseringskraven, stigande kostnadstak och i Nyland mjölkförsörjningen till huvudstadsregionen ledde till en jäsningsprocess som tänkte dränka också Porlom Andelsmejeri.

Det tredje stora krisskedet berodde på att Finland anslöt sej till Europa Unionen. Anslutningen förde med sej att gränserna öppnades för import av billiga utländska ostar och nästan alla små ostmejerier fick sluta sin verksamhet på grund av olönsamhet. Också för Porlom Andelsmejeri var det här tredje skedet en mycket tung tid.

Porlom Andelsmejeri är nu och i framtiden ett bevis på den finska bondens företagsvilja och frihetslängtan. Mejeriet har klarat sej genom krisskedet som en vinnare.