Norrby Ringväg- väglags marktäktslov

Norrby Ringväg-väglag ansöker enligt 4 § i marktäktslagen (555/1981) om tillstånd för tagande av marksubstanser.

Verksamhetsplatsen är belägen på lägenheten R:nr 407-412-3-51 i Lappträsk. Den totala mängden marksubstanser som tas ä30000 m3 fast mått och tillstånd söks för 10 år. Marktäktsområdets totala yta är ca 0,6 ha, Det är fråga om ett gammalt grustäktsområde.

Kungörelsen och ansökningshandlingarna finns till påseende 10.12.2020-18.1.2021 på Lappträsk kommuns anslagstavla www.lapinjarvi.fi. Med anledning av ansökan har sakägarna dvs. de, vilkas rätt eller fördel ärendet kan tänkas beröra, möjlighet att göra en anmärkning. Också andra personer och samfund, som inte representerar sakägarna, har rätt att ge sin åsikt.

Eventuella anmärkningar eller åsikter ska lämnas in senast 18.1.2021 under adress Lovisa stad, byggnads- och miljönämnden, PB 77, 07901 Lovisa eller elektroniskt till ymparisto@loviisa.fi

 

Lovisa stads byggnads- och miljönämnd granskar tillståndsansökan och gör på basis av denna ett tillståndsbeslut enligt marktäktslagen.

Tilläggsuppgifter ges av miljövårdsinspektör Maija Lehtomäki, tfn 040 777 3460.

 

Byggnads- och miljönämnden

Lupahakemus Norrby- Ringväg tiekunta 27.11.2020