MEDDELANDE Uppsägningar inom bildningsväsendet i Lappträsk kommun

I Lappträsk kommun har under nästan hela våren pågått samarbetsförhandlingar angående situationen i Porlammin yläaste ja lukio. Kommunfullmäktige i Lappträsk har beslutat dra in Porlammin yläaste fr.o.m. 1.8.2014. Samarbetsförhandlingarna fördes av kommunens samarbetskommitté och de slutfördes 29.4.2014.

Under samarbetsförhandlingarna har man kommit överens om eller man har antecknat för kännedom följande faktorer om Porlammin yläaste ja lukio:

– Annat arbete inom kommunen kan erbjudas till fastighetsskötaren inom skolans tekniska väsende samt kosthållspersonalen.

– Skolgångshandledarna ( 2 st.) kan erbjudas annat arbete inom kommunen.

– Till två högstadielärare kan erbjudas resursläraruppgifter på heltid i lågstadieskolor.

– Uppsägningarna kommer att gälla 10 högstadielärare och dessutom har man kommit överens om att säga upp en lektor (man har hört de som blir uppsagda både skriftligt och muntligt).

– Onödiga tjänster och befattningar kommer att dras in.

– Porlammin lukio fortsätter som ett litet gymnasium till slutet av vårterminen 2015.

Bildningsnämnden behandlade uppsägningarna, indragning av tjänster och indragning av gymnasiet på sitt möte 6.5.2014.

Bildningsnämnden beslöt säga upp 10 personer inom utbildningspersonalen till vilka man inte kunde erbjuda annat arbete inom kommunen och dessutom två personer, vilka inte ville ta emot de erbjudna uppgifterna. Uppsägningstiden varierar mellan en månad till 6 månader. Undervisningspersonalens tjänsteförhållande fortsätter t.o.m. 31.7.2014. Uppsägningstidens längd fastställs enligt tjänsteförhållandets längd. Under uppsägningstiden finns ingen arbetsskyldighet fr.o.m. 1.8.2014.

Samtidigt beslöt bildningsnämnden att dra in onödiga tjänster och en befattning i
Porlammin yläaste.

Bildningsnämnden beslöt föreslå för kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige, att den drar in verksamheten i Porlammin lukio fr.o.m. 1.8.2015 och avstår från tillståndet att ordna gymnasieundervisning fr.o.m. 1.8.2015. Fullmäktige behandlar ärendet på sitt möte 11.6.2014.

Dessutom kan man konstera, att åtgärderna för främjande av sysselsättning har använts redan innan uppsägningstiden i enlighet med verksamhetsplanen för främjande av sysselsättningen och de fortsätter t.o.m. början av uppsägningstiden. De uppsagda har rätt till sysselsättningsledighet med lön under uppsägningstiden. Ledigheten är 5 – 20 dagar per person beroende av arbetsförhållandets längd och uppsägningstiden.

Tiina Heikka

Kommundirektör