Marktäktslov Matti Viren Oy

Beslut enligt marktätslagen / att inleda verksamhet Matti Viren Oy

Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad har 5.11.2020 § 71 fattat ett beslut  enligt marktäktslagen (555/1981) § 21 om inledande av verksamhet innan tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft gällande marktäktslovet som beviljats åt Matti Viren Oy i Lappträsk i Porlom.

Martäktsområdet är på fastigheterna  Santala 407-409-12-8 och Santala 2 407-409-12-35, address Porlomvägen 691.

Denna kungörelse och beslutet hålls framlagda 13.11.-21.12.2020 på Lappträsk kommuns webbplats på adressen www.lapinjarvi.fi. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades dvs. 20.11.2020.

Det här beslutet kan överklagas genom att anföra besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol senast 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Närmare anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet. Besvärstiden upphör 21.12.2020.

 Ytterligare upplysningar ger miljövårdsinspektör Maija Lehtomäki, tfn 040 777 3460, e-post: maija.lehtomaki@loviisa.fi.

Protokoll